Sökning: "Kjell Zander"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kjell Zander.

  1. 1. Ansgar i svensk protestantisk historieskrivning 1830-1930: En studie i konfessionellt historiebruk

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

    Författare :Carl Magnus Sjögren; [2012]
    Nyckelord :svensk-kyrklig identitet; konfessionellt historiebruk; Bilden av Ansgar 1830-1930; nationalism; History and Archaeology;

    Sammanfattning : Min uppsats handlar om hur svenska protestanter med teologisk utbildning beskrev 800-tals missionären Ansgar mellan 1830 och 1930. Jag har i min undersökning fokuserat på hur man framställer Ansgar som missionär och munk samt vilken roll han tillskrivs för Svenska kyrkan. LÄS MER