Sökning: "Kläder"

Visar resultat 1 - 5 av 1121 uppsatser innehållade ordet Kläder.

 1. 1. Utomhuspedagogik i fritidshem.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Julia Karlsson; Anna Isaksson; [2024-02-21]
  Nyckelord :Utomhuspedagogik; undervisning utomhus; lärmiljö; lärande; fritidshem; möjligheter och hinder.;

  Sammanfattning : Då det råder brist på forskning om utomhuspedagogik inom fritidshem, är syftet med studien att undersöka hur lärare beskriver utomhuspedagogik som pedagogisk aktivitet inom fritidshem. För att få svar på syftet utgick vi från följande tre frågeställningar: Hur beskrivs och definieras utomhuspedagogik av lärare i fritidshem? Hur beskrivs arbetet med elevernas lärande vid utomhuspedagogiska aktiviteter? Vilka möjligheter och hinder talar lärare i fritidshem om vid utomhusaktiviteter? Studien har utgått från en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer där sex stycken utbildade lärare i fritidshem har deltagit. LÄS MER

 2. 2. Hållbar Utveckling inom Modebranschen - En studie om modebranschens förbättringsmöjligheter angående hållbarhetsarbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Filip Holmén; Filip Simic; [2024-02-12]
  Nyckelord :Cirkulär Fashion; Greenwashing; Brand Community; Hållbar Utveckling; Grassroot Movement;

  Sammanfattning : Inledning: Modebranschen har en gång i tiden betraktats som att vara hållbar då det exempelvis producerades plagg i små kvantiteter. Chinnaduraim (2023) konstaterar att modeindustrin har gjort betydande framsteg inom hållbart mode, men hon påpekar att det återstår mycket arbete. LÄS MER

 3. 3. Disney som spegel för vårt samhälle : En kvalitativ studie om representation och normreproduktion i Disneys prinsessfilmer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Saga Brunnkvist; [2024]
  Nyckelord :Representation; respektabilitet; Disney;

  Sammanfattning : Den här studien syftar till att ge en inblick i hur representationen av kvinnor i Disneys prinsess-filmer bidrar till att både skapa och bibehålla normer och könsroller. Undersökningen har baserats på Beverley Skeggs respektabilitets-teori, Pierre Bourdieus arbete kring kapitalformer och det sociala rummet, samt Judith Butlers teori om performativitet och den heterosexuella matrisen. LÄS MER

 4. 4. Utomhuspedagogik –en arbetsmetod i förskoleklass?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Emilia Östberg; [2024]
  Nyckelord :Utomhuspedagogik; förskoleklass; didaktiskt perspektiv; enkätstudie;

  Sammanfattning : Studien syftar till att beskriva hur lärare uppfattar utomhuspedagogik som arbetsmetod i förskoleklass samt lärares didaktiska val i relation till utomhuspedagogik i förskoleklass. Det är en enkätstudie som främst utgår från kvantitativ metod med inslag av kvalitativ analys. Studien tar avstamp i didaktiskt perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Reklam för vad, kläder eller kroppar? : En multimodal kritisk diskursanalys om hur skönhetsideal framställs i Lindex kampanj ”Reinvent the Model”

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Emelie Lundgren; Alma Wikberg; [2024]
  Nyckelord :Beauty standards; advertising; fashion industry; femvertising; woke; multimodal critical discourse analysis;

  Sammanfattning : Marketing is crucial to the success of any company, and in line with an increased emphasis on sustainability, many companies now include sustainability issues in their communications. The clothing company Lindex's campaign ”Reinvent the Model” aims to reshape the female ideal and promote diversity in their marketing. LÄS MER