Sökning: "Klang Jansson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Klang Jansson.

  1. 1. Lärande i matematik - Att ta den lärandes perspektiv? En fenomenografisk studie av nio lärares uppfattningar kring fenomenet lärande i matematik

    C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Jenny Jansson; Pernilla Klang; Anna Svahn; [2007]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Vi som skrev detta arbete har ett intresse för lärande och matematik då matematikämnet ofta kanBakgrund:vara sammankopplat med svårigheter. Vi ville genom denna undersökning ta reda på vilkauppfattningar lärare har kring elevers lärande när det gäller matematik. LÄS MER