Sökning: "Klara Ördell"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Klara Ördell.

  1. 1. Välkommen till klubben : En kvalitativ studie om Försvarsmaktens marknadskommunikation

    Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

    Författare :Emma Enoksson; Klara Ördell; [2017]
    Nyckelord :Statlig marknadskommunikation; varumärke; retorik; arbetsgivarvarumärke; Försvarsmakten; New public management;

    Sammanfattning : Problemformulering och syfte: Statlig marknadsföring är något som blir allt vanligare i samhället. I Sverige är detta något som bland annat kan ses hos Försvarsmakten, vilka sedan avskaffandet av värnplikten år 2010 lagt hundratals miljoner på direkt marknadsföring genom bland annat reklam och sponsring. LÄS MER