Sökning: "Klara Dandebo"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Klara Dandebo.

  1. 1. Hur personer utsatta för partnervåld upplever hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Eva-Lotta Hultman; Klara Dandebo; [2020-06-15]
    Nyckelord :Partnervåld; Bemötande; Hälso- och sjukvårdspersonal;

    Sammanfattning : Partnervåld är ett allvarligt problem som drabbar både individ och samhälle. Personersom utsätts för partnervåld uppsöker hälso- och sjukvård oftare än personer som inte ärvåldsutsatta. LÄS MER