Sökning: "Klara Drotz"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Klara Drotz.

 1. 1. BLOOD-REDWASHING - En kritisk innehållsanalys av kvinnokroppens representation för kommersiellt syfte och PR i en kampanj av Libresse

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Klara Drotz; [2021-03-04]
  Nyckelord :Feminism; postfeminism; kvinnokroppens framställning roll i medier; PR-kritik; Corporate Social Responsibility CSR ; kommersialiserad hållbarhet;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka och kartlägga hurkvinnokroppen och dess funktioner framställs i PR- ochreklamsammanhang för företag som säljer hygienprodukter för kvinnor,specifikt Libresse.Teori: Feminism vs. LÄS MER

 2. 2. Kommunernas lösningar på dagvattenhantering med hänsyn till klimatförändringarna

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Karlsson Elin; Drotz Nathalie; [2021]
  Nyckelord :Stormwater; Stormwater management; Factors; Sustainable stormwater solution; Climate changes; Municipalities; Dagvatten; Dagvattenhantering; Faktorer; Hållbar dagvattenlösning; Klimatförändringar; Kommuner;

  Sammanfattning : Syfte: Klimatförändringarna bidrar till att Sverige kommer att få ett förändrat regnmönster. Vilket leder till att större krav ställs på dagvattenhaneringen och dess funktion. När grönytor bebyggs ökar risken för översvämningar vid stora skyfall. LÄS MER