Sökning: "Klara Hällström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Klara Hällström.

  1. 1. Vad avgör beslutet att placera barn inom dess nätverk? : En studie om socialsekreterares upplevelser

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

    Författare :Vjollca Kelmendi; Klara Hällström; [2019]
    Nyckelord :Placement within network care; social worker; factors; kinship care.; Nätverksplacering; socialsekreterare; faktorer; familjehem;

    Sammanfattning : Studien syftade till att belysa vad socialsekreterare anser vara avgörande för beslutet att placera barn inom nätverket. Fem socialsekreterare på socialtjänstens enhet för barn och unga runt om i Sverige intervjuades i en kvalitativ intervjustudie. LÄS MER