Sökning: "Klara Hjorth"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Klara Hjorth.

 1. 1. När det prehospitala uppdraget blir övermäktigt : Sjuksköterskors erfarenhet av att vårda barn med hjärtstopp

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Nilofarr Adelzadeh; Klara Hjorth; [2018]
  Nyckelord :sjuksköterskor; barn; hjärtstopp; posttraumatisk stress; prehospitalt vårdande;

  Sammanfattning : Hjärtstopp hos barn i åldrarna 0-16 år är ett ovanligt tillstånd och drabbar cirka 100 barn årligen i Sverige. Den främsta orsaken till hjärtstopp hos barn är drunkning, trauma, luftvägsstopp, lungsjukdom och plötsligt spädbarnsdöd. LÄS MER

 2. 2. Bristande utbildning hos allmäna sjuksköterskor om substansberoende.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Theresa Heaver; Klara Hjorth; [2014]
  Nyckelord :Education; nurses; substance abuse; Sjuksköterskor; substans beroende; utbildning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Substansberoendet ökar stadigt i hela världen, vilket ökar trycket på den somatiska vårdens kunskap att vårda patienter med substansberoende. Sjuksköterskor upplever att de inte har tillräcklig kunskap och erfarenhet av att behandla patienter med substansberoende, vilket ofta leder till att patienter känner sig felbehandlade och sjuksköterskor känner sig obekväma i sin sjuksköterskeroll i olika vårdsituationer. LÄS MER

 3. 3. Symtom som påverkar den hälsorelaterade livskvaliteten hos svårt leversjuka patienter : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Maria Hjorth; Katarina Sylvén; [2012]
  Nyckelord :Decompensated cirrhosis; nursing; health related quality of life; symptoms; Dekompenserad leversjukdom; hälsorelaterad livskvalitet; omvårdnad; symtom;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med studien var att beskriva vilka symtom som påverkade den hälsorelaterade livskvaliteten hos svårt leversjuka patienter samt beskriva hur symtomen påverkade patientens hälsorelaterade livskvalitet.Metod:Vetenskapliga artiklar söktes i databaserna Cinahl, Ovid Medline, Pubmed och PsycINFO. LÄS MER

 4. 4. Musikwebb : En undersökning med fokus på urval, service och digitalisering

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Klara Cederstrand; Tove Hjorth; [2008]
  Nyckelord :musikwebb; musik; digitalisering; bibliotekspersonal; folkbibliotek; fokusgruppsintervjuer;

  Sammanfattning : The aim of this master thesis is to examine the attitudes among library staff regarding a music downloading service called Musikwebb, which is available in many Swedish public libraries. It focuses on the impact of Musikwebb on the process of music selection, the relationship between Musikwebb and the digital development in public libraries and what service Musikwebb offers its users. LÄS MER

 5. 5. Hur upplever patienter med diabetes typ 2 sin sjukdom?

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Kim Ehnevid; Magnus Hjorth; [2007]
  Nyckelord :coping; diabetes typ 2; kostförändringar; rädsla; sexualitet; stöd; upplevelse; vardagen;

  Sammanfattning : Diabetes typ 2 är en folksjukdom som ungefär 300 000 svenskar är drabbade av. Sjukdomen kryper allt längre ner i åldrarna och i framtiden räknar forskarna med att betydligt fler kommer att vara drabbade, till följd av en osundare livsstil. LÄS MER