Sökning: "Klara Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 143 uppsatser innehållade orden Klara Nilsson.

 1. 1. Kan supplementering med inulin eller oligofruktos minska aptiten hos personer med övervikt eller fetma?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Johanna Aula; Ninni Nilsson; [2021-08-06]
  Nyckelord :Inulin; oligofruktos; hunger; aptit; övervikt; fetma; Visual Analogue Scale; VAS; oligofructose; appetite; overweight; obesity;

  Sammanfattning : AbstractTitle: Can Supplementation with Inulin or Oligofructose Decrease Appetite in Adults with Overweight or Obesity?- A Systematic ReviewAuthors: Johanna Aula and Ninni NilssonSupervisor: Sofia KlingbergExaminer: Klara SjögrenProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 higher education creditsDate: May 25, 2021_________________________________________________________________________Background: Overweight and obesity is a serious public health problem. It is associated with premature death and several diseases. LÄS MER

 2. 2. Tillgänglighet till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) för kvinnor i Sverige med erfarenhet av flykt: En kvalitativ studie utifrån yrkesverksammas syn på tillgänglighet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Klara Nilsson; [2021-06-16]
  Nyckelord :Sexual and reproductive Health and rights; SRHR; Refugees; Feminist theory; Refugee health; Human rights;

  Sammanfattning : This qualitative study aims at examining how professionals who work with sexual and reproductive health and rights (SRHR) for refugee women in Sweden view these women’s accessibility to SRHR. For a person to achieve good health, SRHR must be included. SRHR are human rights in Sweden, and all people have an equal right to them. LÄS MER

 3. 3. Om intresse och motivation : Vad elever tror påverkar intresse för fysik

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE)

  Författare :Johannes Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Motivation;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att se vad elever tror påverkar deras intresse för fysik, om vardagskopplingarär nödvändiga eller kanske om kunskap i sig kan vara gott nog. Studien har genomförts genomkvalitativa intervjuer med gymnasieelever i årskurs 3 som sedan analyserats utifrån ettfenomenografiskt perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Familjers erfarenheter av att ha ett barn som vårdas palliativt : - En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Elisabeth Johansson; Emma Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Families experience; palliative care; pediatric nursing; strategies; Erfarenheter familj; palliativ vård; omvårdnad av barn; strategier;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enligt familjemedlemmars erfarenheter upplevs det som en svårare situation när ett barn i familjen är i behov av palliativ vård jämfört med en vuxen person. Ett barn som är i ett livshotande tillstånd kan medföra stora förändringar i relationerna i familjen, då rollerna i familjen ändras och konflikter i familjen kan uppstå. LÄS MER

 5. 5. Känsla av sammanhang som prediktor för psykiskt välbefinnande. : En kvantitativ studie om samband mellan KASAM och psykiskt välbefinnande och koppling till ålder.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Jenny Nilsson; Louise Madeland; [2021]
  Nyckelord :SOC; soc; mental health; mental well-being; loneliness; meaningfulness; stress; sense of coherence; KASAM; psykisk hälsa; psykiskt välbefinnande; ensamhet; meningsfullhet; stress; Känsla av sammanhang;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att undersöka om det fanns ett sambandet mellan KASAM kopplat till psykisk välbefinnande, som enligt teorin skulle kunna vara en positiv motståndskraft för individer att klara påfrestningar i livet genom hanterbarhet, begriplighetoch meningsfullhet. Syftet var även att se om det förekom fler faktorer som kunde habetydelse för relationen mellan KASAM och psykisk hälsa. LÄS MER