Sökning: "Klara Nylander"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Klara Nylander.

 1. 1. Havsbruket

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Mats Nylander; [2021]
  Nyckelord :Havsbruk; Folkets Hus; Trähus; Oaxen; Hamn; Lada; havsodling; klimatförändringar;

  Sammanfattning : För att klara klimatförändringarna måste våra kunskaper om havet förbättras, både hur det påverkas men även hur vi kan bruka havet på ett mer hållbart sätt. Havsbruket är ett gestaltningsförslag till en offentlig byggnad på ön Oaxen som kombinerar ett klassiskt ”folkets hus” med ett forsknings- och utbildningscentrum för havsodling samt en plats för kommunikation till och från ön sjövägen. LÄS MER

 2. 2. Avtal och avhjälpandeansvar - en studie om civilrättsliga avtals betydelse för fördelningen av avhjälpandeansvaret i 10 kap. MB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Klara Nylander; [2021]
  Nyckelord :Avtalsrätt; Offentlig rätt; Miljörätt; Förorenade områden; Avhjälpandeansvar; Efterbehandling; Avhjälpande; Regresstalan; 10 kap. MB; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Förorenade områden har länge varit ett stort miljöproblem i Sverige. Kostnaden för att avhjälpa föroreningsskador är ofta stor. I syfte att undvika att sådana kostnader belastar stadsbudgeten har regler om avhjälpandeansvar förts in i 10 kap. MB. LÄS MER

 3. 3. Feberliv och kvinnosyn : Emil Kléen kontra moderniteten

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Avdelningen för litteraturvetenskap

  Författare :David Almer; [2003]
  Nyckelord :Kléen; modernitet; kvinnosyn;

  Sammanfattning : Utgångspunkt för min uppsats är den bild av Emil Kléen som förmedlas i Hjalmar Söderbergs Martin Bircks ungdom.I min C-uppsats undersökte jag i vilken utsträckning Emil Kléens tryckta dikter kan kallas dekadenta, och intresset vaknade därmed för hur Kléens ”riktiga” dikter ser ut. De som ”icke kunna tryckas”. LÄS MER