Sökning: "Klara Runnérus"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Klara Runnérus.

  1. 1. Barn med autism : Fyra föräldrars upplevelser kring resurs och särskilt stöd för sitt barn

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

    Författare :Klara Runnérus; [2016]
    Nyckelord :Autismspektrumtillstånd; AST; förskola; föräldrar; resurs;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är att kartlägga hur föräldrar till barn med autism kan påverka att deras barn får resurs på förskolan samt öka förståelsen för hur föräldrar påverkas av att ha ett barn med autism. Studien bygger på fyra kvalitativa intervjuer med föräldrar vars barn är inom autismspektrumtillståndet (AST). LÄS MER