Sökning: "Klara Songsaad Törngren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Klara Songsaad Törngren.

  1. 1. Existerar den balanserade socionomen? : En kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer om komplexiteten att balanserateoretisk och erfarenhetsbaserad kunskap

    Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

    Författare :Esther Mothata; Klara Songsaad Törngren; [2019]
    Nyckelord :Självmedvetenhet; socionom; teoretisk kunskap; erfarenhetsbaserad kunskap;

    Sammanfattning : Socionomers arbetsområde präglas av olika typer av problematik, komplexa beslutsfattningar och etiska överväganden. Forskning visar att personer som studerar till socionom i större utsträckning har varit utsatta för sociala svårigheter jämfört med studenter som läser andra utbildningar. LÄS MER