Sökning: "Klara Strömbäck"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Klara Strömbäck.

  1. 1. Webbdesign och användbarhet för tablets : Designmönster och konventioner för ökad kompabilitet mot tablets.

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM

    Författare :Henrik Strömbäck; [2011]
    Nyckelord :interaktionsdesign; webbdesign; tablet; användbarhet; designmönster; grafiskt gränssnitt; pekskärm; konventioner; kompabilitet;

    Sammanfattning : Undersöknings syfte var att närmare ta reda på hur ett grafiskt gränssnitt för en och samma webbplats lämpligt kan anpassas för att ge en likvärdigt god användarupplevelse oberoende användaren använder sig av en vanlig dator eller en tablet. För att undersöka problemlösande designmönster prövades en teorisyntes baserad på befästa användbarhetsläror, så som metoder för visibility, affordance, mapping, begränsningar och feedback samt tekniker för grafisk gränssnittsdesign och navigation mot en fallstudie. LÄS MER