Sökning: "Klara Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 82 uppsatser innehållade orden Klara Svensson.

 1. 1. Effekt av curcumin på HbA1c hos individer med fasteblodglukos

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Clara Svensson; Elina Wallberg; [2019-06-25]
  Nyckelord :HbA1c; Curcumin; Diabetes Mellitus typ 2; Prediabetes; HbAlc; Curcumin; Diabetes Mellitus typ 2; Prediabetes;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Effekt av curcumin på HbA1c hos individer med fasteblodglukos≥5,6 mmol/l- En systematisk översiktsartikelFörfattare: Clara Svensson och Elina WallbergHandledare: Klara SjögrenExaminator: Jenny Van OdijkLinje: Dietistprogrammet 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition 15hpDatum: 2019-05-28Bakgrund: Individer med diabetes ökar årligen enligt World Health Organization ochuppskattas till år 2045 omfatta 629 miljoner människor. Diabetes är i dagsläget den sjundevanligaste dödsorsaken och kostar samhället enorma summor varje år. LÄS MER

 2. 2. “Hon kan inte hantera att man säger åt henne.. den där fasen..” : En studie om hur genus konstrueras i förskolan genom förskollärares bemötande av barns sätt att uttrycka känslor

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Klara Svensson; [2019]
  Nyckelord :Förskola; Genus; Jämställdhet; Kommunikation; Känslor; Kön; Socialkonstruktionism.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att studera vilka känslor barn ger uttryck för i förskolan och hur förskollärare konstruerar genus utifrån deras bemötande av barns sätt att uttrycka känslor. Den teoretiska utgångspunkten för studien har varit det socialkonstruktionistiska perspektivet och observation har använts som datainsamlingsmetod. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelser av sin arbetssituation i samband med föräldraskap : i förhållande till karriärmöjligheter, löneutveckling och det mentala hälsotillståndet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Jenny Svensson; Klara Zetterberg; [2019]
  Nyckelord :Könssegregerad arbetsmarknad; jämställdhet; föräldraskap; föräldraledighet;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka om och hur kvinnor upplever att deras föräldraskap och föräldraledighet har påverkat deras arbetssituation i förhållande till tre förutbestämda huvudteman: löneutveckling, karriärmöjligheter och det mentala hälsotillståndet. Syftet var även att undersöka vad kvinnorna ansåg vara de bakomliggande faktorerna till deras upplevelser. LÄS MER

 4. 4. Gymnasieungdomars upplevelse av sömnvanor relaterat till aktiviteter i skolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Christoffer Gustavsson; Svensson Matildha; [2019]
  Nyckelord :Aktivitetsmönster; arbetsterapi; ungdomar; sömn;

  Sammanfattning : Att få tillräckligt med sömn är väsentligt för att klara av vardagen samt för att uppnå god hälsa. Det är viktigt att ha regelbundna sömnrutiner för att inte rubba dygnsrytmen. Det är även väsentligt att ha ett samspel mellan begreppen vanebildning, viljekraft och utförandekapacitet för att uppnå aktivitetsbalans. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors erfarenhet av stöd från sjukvårdspersonal efter sexuella övergrepp : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Rebecka Svensson; Klara Danielsson; [2019]
  Nyckelord :sexual offence; women; health care; support; experience; sexuella övergrepp; kvinnor; sjukvård; stöd; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sexuella övergrepp är ett folkhälsoproblem som 35 procent av världens kvinnor någon gång har utsatts för. Ett sexuellt övergrepp kan medföra psykiska och fysiska hälsorisker för kvinnan. LÄS MER