Sökning: "Klarspråk"

Visar resultat 1 - 5 av 84 uppsatser innehållade ordet Klarspråk.

 1. 1. Skriver Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tillräckligt lättläst? : En textanalys av samhällsinformation

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Anton Öberg; [2019]
  Nyckelord :läsbarhet; textanalys; text; lättläst; myndighetstext; samhällsinformation; svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker de grafiska och språkliga skillnader som uppstått när Svenska myn-digheter skriver om sin samhällsinformation till lättläst. Den analyserade texten är från Myn-digheten för samhällsskydd och beredskap, texten Om krisen eller kriget kommer. LÄS MER

 2. 2. "Tillsammans gör vi samhället möjligt" : En multimodal diskursanalys av kommunikationen på två myndigheters hemsidor

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Magdalena Sörlle; [2019]
  Nyckelord :diskursanalys; sfg; multimodalitet; myndighetskommunikation; klarspråk;

  Sammanfattning : I denna uppsats har två myndigheters webbaserade kommunikation analyserats ur ett kritiskt perspektiv. Detta har gjorts med syfte att undersöka hur dessa myndigheter ägnar sig åt identitetsskapande och ger uttryck för värderingar genom sin visuella och verbalspråkliga kommunikation, huruvida det finns motsättningar mellan detta identitetsskapande och de lagstadgade klarspråkskraven samt ifall det går att se influenser från en kommersiell diskurs i myndighetskommunikationens diskurs. LÄS MER

 3. 3. Fattaru vad jag säger? : En studie om hur kommuner använder sig av klarspråk på Facebook

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Rickard Hammarstedt; Anton Westin; [2019]
  Nyckelord :Klarspråk; Facebook; Kommuner; Utrikes födda; Språkbarriären;

  Sammanfattning : Problemformulering och Syfte:I takt med att mängden utrikes födda i Sverige växer varje år blir det allt viktigare för kommuner med stora andelar utrikesfödda att använda sig av ett klart och tydligt språk så att en så stor mängd av befolkningen ska kunna ta till och förstå dess innehåll som möjligt. Utefter denna problemformulering formades syftet för denna uppsats, att undersöka hur små kommuner, med en hög andel utrikesfödda,förhåller sig till de krav som finns kring klarspråk när de publicerar inlägg på Facebook. LÄS MER

 4. 4. Det är utmanande och komplext att skriva enkelt och konkret : En studie om att anpassa en tryckt broschyr till en webbplats

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Sara Svalelid; [2019]
  Nyckelord :Plain language; agency language; information selection; web structure; technical information; printed brochure; reading on screen; Klarspråk; myndighetsspråk; informationsurval; webbstruktur; teknisk information; tryckt broschyr; läsning på skärm;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker hur en tryckt broschyr kan anpassas till en webbplats. Syftet med arbete är att se hur en informationsrik text kan skrivas i klarspråk och hur tydlighet och struktur påverkar webbanpassningen av en text. Jag har i denna studie utgått från en informationsbroschyr om värmepumpar utgiven av Energimyndigheten. LÄS MER

 5. 5. Lärandematris med elevperspektiv : En litteraturstudie om hur en lärandematris kan skapas utifrån en bedömningsmatris med hjälp av en femstegsmodell

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Anna Tindefjord Norlander; [2019]
  Nyckelord :learning matrix; scoring matrix; formative assessment; plain language; lärandematris; bedömningsmatris; formativ bedömning; klarspråk;

  Sammanfattning : Med hjälp av den här undersökningen i svenska med didaktisk inriktning skapas en uppgiftspecifik lärandematris utifrån en bedömningsmatris med hjälp av Johan Alms femstegsmodell. Avsikten med lärandematrisen är att synliggöra lärandet för eleven och baseras på de styrdokument som Skolverket tillhandahåller. LÄS MER