Sökning: "Klas Öhling"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Klas Öhling.

  1. 1. Upplevelse och sammanhang : film som lärandekontext

    Magister-uppsats, Konstfack/Institutionen för Bildpedagogik (BI)

    Författare :Klas Öhling; [2006]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER