Sökning: "Klas Almroth"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Klas Almroth.

 1. 1. Att förenkla eller ej. Ordförråd, grammatisk metafor och abstraktion i läromedel anpassade för andraspråksläsare, med fokus på historieämnet.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Klas Almroth; [2017-05-02]
  Nyckelord :anpassade läromedel; ordförrådsindelning; grammatisk metafor; nominalisering; abstraktion; vardaglig abstraktion;

  Sammanfattning : Språkvetenskapligt självständigt arbete, SSA136 15 hp Ämne: Svenska som andraspråk Termin: HT 2015 Handledare: Lotta Olvegård.... LÄS MER

 2. 2. Postmoderniara : En revy över en postmodern idévärld i Harry Martinsons Aniara

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, ÄmnesforskningHögskolan i Jönköping/Språk-, litteratur- och mediedidaktik

  Författare :Klas Almroth; [2014]
  Nyckelord :Aniara; Harry Martinson; Postmodernism; Jean Baudrillard; Simulacrum; Hyper reality; Jean-François Lyotard; Metanarrative; Unreliable narrator; Aniara; Harry Martinson; Postmodernism; Jean Baudrillard; Simulacrum; Hyperverklighet; Jean-François Lyotard; Metanarrativ; opålitlig berättare;

  Sammanfattning : Uppsatsen ämnar belysa hur Harry Martinsons Aniara (1956) förebådar postmodernismen trots att verket är rotat i den modernistiska traditionen. Analysen tar upp två aspekter med fokus på innehåll och berättarteknik där verket visar prov på en postmodern idévärld. LÄS MER

 3. 3. Vilken underbar värld vi förstörde... : Historiebruk i postapokalyptisk fiktion, exemplet Metro 2033

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Klas Almroth; [2014]
  Nyckelord :Post-apocalypse; eschatology; speculative fiction; use of history; Metro 2033; Dimitrii Glukhovskii; chronotope; Science-fiction; Postapokalyps; eskatologi; spekulativ fiktion; historiebruk; Metro 2033; Dimitrij Gluchovskij; kronotop; science-fiction;

  Sammanfattning : Uppsatsen ämnar utforska hur den postapokalyptiska genren brukar historia. Detta görs genom en läsning av Dimitrij Gluchovskijs Metro 2033 (2009), utifrån Espmarks syn på dialogicitet och Aronssons historiebruksteoretiska tankar, där historiskt meningsskapande med olika syften blir till genom berättelser i former som större narrativ, metaforer, metonymier och symboler. LÄS MER