Sökning: "Klas Beyer"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Klas Beyer.

  1. 1. Radon och grundläggningsmetoder : Att utforma allmänna föreskrifter

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

    Författare :Klas Beyer; [2018]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Radon är en radioaktiv gas som förekommer överallt i marken. Radongas kan ta sig in i byggnader via hushållsvattnet och byggmaterial, men den främsta anledningen till höga radonhalter i inomhusluften är markradon som tar sig in via grundkonstruktionen. LÄS MER