Sökning: "Klas Man"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden Klas Man.

 1. 1. Customer Churn Prediction for PC Games : Probability of churn predicted for big-spenders usingsupervised machine learning

  Master-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori

  Författare :Valgerdur Tryggvadottir; [2019]
  Nyckelord :Customer churn prediction; whales; data analysis; machine learning; binary classification.; Kund churn prediktering; valar; dataanalys; maskinlärning; binär klas-sificering.;

  Sammanfattning : Paradox Interactive is a Swedish video game developer and publisher which has players all around the world. Paradox’s largest platform in terms of amount of players and revenue is the PC. LÄS MER

 2. 2. Binary classification of HRV signals

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Rebecca Lütz; [2019]
  Nyckelord :Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Heart rate variability, commonly abbreviated as HRV, displays the variance between consecutive heartbeats. This variance occurs naturally but can change due to stress and problems with the cardiac system. HRV is therefore widely used for medical research. LÄS MER

 3. 3. Nutidens Kina i Sverige : En läromedelsanalys av Kinas nutidshistoria i svenska läroböcker för ämnet historia

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för historia och samtidsstudier

  Författare :Adam Lockner; [2019]
  Nyckelord :Historiebruk; Diskursanalys; Kina; “Den andre”; Bilder; Orientalism; Läroböcker;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att undersöka vilka bilder av det nutida Kina, och vilket historiebruk som förmedlas i sju svenska läroböcker för gymnasieskolans historieämne. Detta görs genom en kvalitativ text- och bildanalys som delas in i två delar; en orientalistisk diskursanalys om skapandet av “den andre” utifrån Hägerdals två teoretiska begrepp Exotism, i denna undersökning kallad “Den andre”, och Positionell överlägsenhet, samt Klas-Göran Karlssons historiebrukstypologi. LÄS MER

 4. 4. Programmering i skolmatematiken : problemlösning eller problemskapande

  M1-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik

  Författare :Klas Wärnå; [2019]
  Nyckelord :programmering; matematik; undervisning; gymnasiet; programmeringsspråk; digitalisering; digital kompetens;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om hur programmering som verktyg i matematisk problemlösning har implementerats sedan det infördes som obligatoriskt i flera av gymnasiets mattekurser hösten 2018. Syftet är att reda ut vilka programmeringsspråk och programbibliotek som används ute i klassrummen och hur det upplevs av elever och lärare med avseende på svårighetsgrad, nytta för matematiken och om det bidragit till ett ökat intresse för programmering i allmänhet hos eleverna. LÄS MER

 5. 5. Hur lönsamt är solel? : Förändras lönsamheten av solel i kombination med smarta elnät?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för kemiteknik

  Författare :Klas Lindström; [2018]
  Nyckelord :energieffektivisering; smarta elnät; solenergi; solceller; energilagring.;

  Sammanfattning : I detta examensarbete har syftet varit att undersöka huruvida smarta elnät kommer att motivera en investering i solcellsanläggningar, rapporten riktar sig främst till bostadsrättsföreningar. För att genomföra detta har en litteraturstudie genomförts. Detta resulterade i vilka typer av lagar och regler som gäller idag och hur de används. LÄS MER