Sökning: "Klas af Edholm"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Klas af Edholm.

  1. 1. Tyr : En vetenskapshistorisk och komparativ studie av föreställningar och gestaltningar kopplade till den fornnordiske guden Tyr

    Master-uppsats, Stockholms universitet/Religionshistoria

    Författare :Klas af Edholm; [2014]
    Nyckelord :Tyr; týr; tívar; *Tīwaz; fornnordisk; kontinentalgermansk; indoeuropeisk; mytologi; krigsgud; himmelsgud; solgud; komparativ metod; forskningshistoria; naturmytologi; sociologism; strukturalism; höggudstro; hyperkritik; eddadikt; Snorres Edda; runnamn; etymologi; gudanamn;

    Sammanfattning : Tyr – A historical and comparative study of configurations and formations connected to the Old Norse god Tyr. Klas af Edholm This thesis has two aims. LÄS MER