Sökning: "Klassmedvetande"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Klassmedvetande.

  1. 1. Dan Andersson

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

    Författare :Svante Boström; [2016]
    Nyckelord :Kolarhistorier; Kolvaktarens visor; Lenin; Marx; Klassmedvetande; Lukács; Marxism; Dan Andersson; Languages and Literatures;

    Sammanfattning : En marxistisk litteraturanalys av klassmedvetandet som tematik i Dan Anderssons tidiga prosa och lyrik representerat av Kolarhistorier och Kolvaktarens visor. Syftet är att politisera Dan Andersson och rikta fokus mot det klassmässiga innehållet i hans texter snarare än att fokusera på hans psykologisk-biografiska historia, vilket har varit den tidigare forskningens främsta intresse. LÄS MER