Sökning: "Klassrumshantering"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Klassrumshantering.

 1. 1. God klassrumsmiljö - vad är det i bildämnet?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Isabelle Liljekvist Bergh; Ludvig Lindholm Persson; [2021]
  Nyckelord :Bild; Dynamik; Elev; Inlärning; Inlärningsmiljö; Klassrum; Klassrumshantering; Klassrumsmiljö; Lärare; Relationer;

  Sammanfattning : Detta är en kunskapsöversikt som redogör om olika metoder för att nå vad en god klassrumsmiljö är och vad det innebär. Denna kunskapsöversikt är baserad på frågeställningarna Vad skapar en god klassrumsmiljö för bild? och Vilka faktorer påverkar dynamiken mellan lärare och elever? I vår sökprocess har vi använt oss av databaserna Eric, ERC samt Swepub. LÄS MER

 2. 2. En intervjustudie om hur lärare bemöter utåtagerande elever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Emma Johansson; Heidi Karlsson; [2020]
  Nyckelord :affekt; bemötande; beteendeproblematik; diskurs; elever; inkludering; lågaffektivt och utåtagerande.;

  Sammanfattning : I skolan möter ofta pedagoger utåtagerande elever där pedagogernas kompetens sätts på prov. Studien behandlar intervjupersonernas berättelser om utåtagerande elever och pedagogers diskurs utifrån forskning. De frågeställningar vi har nyttjat har strävat efter svar utifrån vårt syfte. LÄS MER

 3. 3. Elevers våld mot lärare : Förekomst och sambandet till personliga attribut hos lärarna samt negativa emotionella konsekvenser

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Julia Boqvist; Alice Nilsson; Jennifer Saado; [2019]
  Nyckelord :violence against teachers; physical violence; psychological violence; target congruence theory; negative consequences; elevers våld mot lärare; fysiskt våld; psykiskt våld; target congruence theory; negativa konsekvenser;

  Sammanfattning : Syftet var att undersöka elevers fysiska och psykiska våld mot lärare utifrån personliga attribut hos lärarna samt om förekomst av våld kan förknippas med negativa emotionella konsekvenser. En enkät besvarades av 246 lärare (M = 46 år, SD = 10,50) och resultaten visade att lärarna upplevde att psykiskt våld förekom i högre utsträckning än fysiskt våld. LÄS MER