Sökning: "Klassrumsobservationer"

Visar resultat 1 - 5 av 191 uppsatser innehållade ordet Klassrumsobservationer.

 1. 1. Har tidpunkten för kamratrespons någon betydelse för skolelevers inlärning?

  L3-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Pia Bjurfors; [2021]
  Nyckelord :peer-assessment; feedback; collaborative group work; technology teaching; kamratrespons; återkoppling; kollaborativt grupparbete; undervisning i teknik;

  Sammanfattning : Syftet med utvecklingsarbetet är att öka kunskapen om tidpunktens betydelse för kamratresponsens lärandeeffekter i samband med tekniklaborationer, samt undersöka vilka utmärkande mönster och responsformuleringar som är representativ för den undersökta elevgruppen. Grundskolelever i årskurs 7, nya till kamratrespons, har genomfört kamratrespons på ett grupparbete i ämnet teknik. LÄS MER

 2. 2. Kamratrespons i svenskundervisningen : Lärare och elevers upplevelser av att använda kamratrespons i skrivundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Frida Nilsson; Ida Weinebrandt; [2021]
  Nyckelord :kamratrespons; respons; återkoppling; responsnivåer; formativ bedömning; svårigheter; möjligheter; skrivundervisning;

  Sammanfattning : Respons är en del i formativ bedömning och syftar till att ge information om hur bra en text är. Genom respons kan elever utveckla sitt skrivande och komma närmare det ut-satta målet (Sadler 1989, s. 120–121). LÄS MER

 3. 3. Hur kan lärare motivera elever till matematik i åk 7–9 : Strategier för att motivera elever till matematik. En kvalitativ studie om hur lärare kan motivera elever i årskurs 7–9 inom ämnet matematik.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Ritta Issa; [2021]
  Nyckelord :Matematik; Motivation; inre motivation; yttre motivation; SDT-teori.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare arbetar med att motivera elever i årskurs 7–9 i matematik. För att undersöka detta genomfördes klassrumsobservationer och semistrukturerade intervjuer med fyra verksamma lärare i årskurs 7–9. Jag gjorde också litteraturstudier inom fältet för att kunna jämföra teori och praktik. LÄS MER

 4. 4. Användning av formativ bedömning för att undervisa i genus på teknikprogrammet

  L3-uppsats, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och ämnesdidaktik

  Författare :Valeria Lundberg; [2021]
  Nyckelord :bedömningsmatris; formativ bedömning; genus; kamratrespons; teknik; undervisning;

  Sammanfattning : Efter att eleverna har avslutat kursen Teknik 1 på teknikprogrammet förväntas de kunna beskriva hur föreställningar inom teknikområdet påverkar uppfattningar om genus samt hur genus påverkar teknik och teknikutveckling. Det finns en stor brist på både forskning och undervisningsmaterial om genus och teknik. LÄS MER

 5. 5. Programmering i matematik ur elevernas perspektiv : En fallstudie i en niondeklass

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Maria Ueda; [2021]
  Nyckelord :programming; mathematics; computational thinking; year 7-9; learning; programmering; matematik; datalogiskt tänkande; högstadiet; lärande;

  Sammanfattning : Beslutsfattare i Sverige och internationellt har kommit fram till att undervisning i programmering är viktigt. I Sverige infördes således 2018 programmering i den svenska läroplanen där delar av programmeringsundervisningen ska bedrivas i matematikämnet. LÄS MER