Sökning: "Klaudia Rodziewicz-Bielewicz"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Klaudia Rodziewicz-Bielewicz.

  1. 1. Psykisk ohälsa : Patienters upplevelser av bemötandet från vårdpersonal inom vården - En litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

    Författare :Klaudia Rodziewicz-Bielewicz; Lina Norin; [2022]
    Nyckelord :Psykisk ohälsa; somatisk vårdavdelning; primärvården; vårdpersonal; bemötande;

    Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa är idag ett stort växande hälsoproblem som ställer höga krav på vården samt vårdpersonal. Inom primärvård och somatisk vård behandlas många personer med psykisk ohälsa och som lider av somatisk samsjuklighet vilket gör att det krävs rätt omvårdnad och behandling för att skapa en så god livskvalité hos de personer som lider av psykisk ohälsa. LÄS MER