Sökning: "Klientcentrerat"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade ordet Klientcentrerat.

 1. 1. ARBETSTERAPEUTISKA METODER FÖR VUXNA MED AKTIVITETSPROBLEMATIK RELATERAD TILL ADHD

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Linn Dahlberg; Fredrik Losjö; [2021-05-31]
  Nyckelord :Attention Deficit Disorder with Hyperactivity; Limitation of Activity; Occupational Therapy and Client Centered;

  Sammanfattning : Bakgrund En god hälsa är något vi alla önskar och samtidigt är hälsa något som kan tolkas olika beroende på vem man frågar. Att vara vuxen med Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) kan innebära att leva med en livslång funktionsnedsättning som kan orsaka psykisk, social och fysisk ohälsa, där samsjuklighet med tillstånd som ångest, personlighetsstörning, missbruk eller social fobi är vanligt. LÄS MER

 2. 2. Arbetsterapeuters erfarenheter av att använda arbetsterapeutiska interventioner för personer med multipel skleros

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Emma Bengtsson; Julia Wolter; [2021]
  Nyckelord :Fatigue management course; Multiple sclerosis; Occupational Therapy; Rehabilitation; Arbetsterapi; Fatigue management kurs; Multipel skleros; Rehabilitering;

  Sammanfattning : Syfte. Syftet med studien var att undersöka och beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av att använda arbetsterapeutiska interventioner för personer med multipel skleros (MS). Metod. Ett bekvämlighetsurval användes. LÄS MER

 3. 3. Ledarskap och motivation inom socialt arbete : En kunskapsöversikt

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Rosanna Ekman Lothian; [2020]
  Nyckelord :leadership; motivation theory; social work; management;

  Sammanfattning : Socionomer arbetar i komplexa förhållanden med begränsade resurser, hög arbetsbelastning och rutiner utformade utifrån lagstiftning. Chefer inom socialt arbete bär ansvar för budget, utförandet av insatser men även att bedriva arbetsmiljöarbete. LÄS MER

 4. 4. Arbetsterapeutens roll för personer med diagnosen myalgisk encefalomyelit/kroniskt trötthetssyndrom : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Daniel Andersson; Emma Hellmark; [2020]
  Nyckelord :occupational therapy; myalgic encephalomyelitis; chronic fatigue syndrome; ME CFS; arbetsterapi; myalgisk encefalomyelit; kroniskt trötthetssyndrom; ME CFS;

  Sammanfattning : Bakgrund: ME/CFS är en allvarlig, kronisk och komplex multisystemsjukdom som ofta och dramatiskt begränsar de drabbade personernas aktivitet. De vetenskapliga beläggen gällande effekten av interventioner riktade mot funktion och funktionsnedsättning är begränsade. LÄS MER

 5. 5. Arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta med personer som har hjärntrötthet efter stroke.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi; Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Eva-Karin Hedberg; Amanda Granberg; [2020]
  Nyckelord :slaganfall; mental trötthet; mental fatigue; arbetsterapi; rehabilitering;

  Sammanfattning : I Sverige insjuknar ca 25 000 människor varje år i stroke och en vanlig konsekvens är hjärntrötthet. Det finns forskning kring hjärntrötthet men begränsad forskning om hur arbetsterapeuter arbetar med dessa individer. LÄS MER