Sökning: "Klimatpåverkan"

Visar resultat 1 - 5 av 1060 uppsatser innehållade ordet Klimatpåverkan.

 1. 1. Koldioxidredovisning inom Byggsektorn: En analys av hur företag inom byggsektorn redovisar koldioxidutsläpp med fokus på impression management och jämförbarhet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Charlotta Linger; Alexander Sager; [2024-02-20]
  Nyckelord :Koldioxidutsläpp; Utsläppsmål; CO2-utsläpp; Klimatpåverkan; Scope Hållbarhetsrapportering; impression management; GHG-Protocol; Greenhouse Gas protocol;

  Sammanfattning : Bakgrund & Problematisering: Klimatpåverkan är idag ett aktuellt ämne i samhället och därmed ökar efterfrågan på att företag skall rapportera sina koldioxidutsläpp. Tyvärr finns det brister i de aktuella ramverken för redovisningen vilket har resulterat i ökad möjlighet till användning av olika impression management-strategier för att förbättra hållbarhetsredovisningens utseende i förhållande till det faktiska resultatet. LÄS MER

 2. 2. Dålig stämning i kyldisken? Konsumentens uppfattning av Oatlys marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Fahlström; Mimmi Olsson; [2024-02-12]
  Nyckelord :Oatly; Marknadsföring; Differentiering; Konsumentuppfattning; Beteendeförändring;

  Sammanfattning : Inledning: Som svar på den långa traditionen av mejerikonsumtion producerar varumärket Oatly alternativa produkter framställda på havre (Oatly, u.å). LÄS MER

 3. 3. Analys av klimatpåverkan från ventilationssystem vad avser utformning och systemval i kontorsbyggnad

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära

  Författare :Ada Kajtaz; Sarah Abuayyash; [2024]
  Nyckelord :Climate analysis; ventilation system; carbon emissions; sustainability; environmental impact; material optimization.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Byggsektorn står för en väsentlig del av Sveriges växthusgasutsläpp, motsvarande 21% enligt Boverket. För att nå Sveriges klimatmål med minst 85% minskning av nettoutsläppen till 2045 krävs hållbara byggnader och installationsdesign, särskilt inom ventilation och komfortkyla. LÄS MER

 4. 4. Dagens och morgondagens hållbara landskapsarkitektur : klimatberäkning som vägvisare i designprocessen

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Maria Cankalp; [2024]
  Nyckelord :klimatberäkning; klimatkalkyl; klimatdeklaration; landskapsarkitektur; 3D; 3D-modellering; parametrisk design; Rhinoceros; Grasshopper;

  Sammanfattning : I dag är behovet av att hitta lösningar på klimatfrågan mer brådskande än någonsin och frågan kring hur vi ska rädda klimatet är en av de största i vår samtid. Senast 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. LÄS MER

 5. 5. Ombyggnation och klimatpåverkan : En kvalitativ studie om utmaningar och möjligheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Alexander Burman; Joel Laigar; [2024]
  Nyckelord :Reuse; Circular construction; Carbon dioxide equivalents; Climate work; Climate calculating tools; Återbruk; Cirkulärt byggande; Koldioxidekvivalenter; Klimatarbete; Klimatberäkningsverktyg;

  Sammanfattning : Inom den svenska bygg- och fastighetsbranschen har frågan om klimatpåverkan och hållbarhet blivit alltmer central. Branschens påverkan på miljön, särskilt i form av koldioxidutsläpp, är väl dokumenterad och utgör en betydande del av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. LÄS MER