Sökning: "Klinisk erfarenhet"

Visar resultat 1 - 5 av 221 uppsatser innehållade orden Klinisk erfarenhet.

 1. 1. AKK till barn och unga med flerfunktionsnedsättning - en enkätstudie om svenska logopeders AKK-implementering inom barn- och ungdomshabiliteringen

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Emma Westher; Verme Josefin; [2021-08-05]
  Nyckelord :AKK; Flerfunktionsnedsättning; Logoped; Klinisk erfarenhet; Barn- och ungdomshabiliteringen; AAC; Profound Intellectual and Multiple Disabilities; Speechlanguage pathologist; Clinical experience; Child and youth habilitation;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine Swedish SLPs implementation of AAC to children and adolescents with Profound Intellectual and Multiple Disabilities (PIMD). Survey responses werecollected and analysed from 81 respondents in 8 regions. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser av ett nytt triagesystem på en akutmottagning i förhållande till patientsäkerhet

  Magister-uppsats,

  Författare :Jessica Tran; Jimmie Winkler; [2021-03-02]
  Nyckelord :Triage; triagesystem; patientsäkerhet; sjuksköterskans roll; symtom och tecken; samverkan; erfarenhet och klinisk kompetens;

  Sammanfattning : Background: An Emergency unit manages an extensive variety of patients with different conditions and ailments. It is the responsibility of the department to deal with, and treat, everything from minor to major conditions requiring immediate medical attention. Typically work is organized and prioritized with the support of a triagesystem. LÄS MER

 3. 3. Diagnostisk träffsäkerhet av malignt melanom bland dermatologer

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Natalia Radziszewska; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Malignt melanom (MM) är den allvarligaste hudcancertypen och blir allt vanligare i Sverige. Välgrundad klinisk misstanke om MM ska utredas enligt ett standardiserat vårdförlopp (SVF) vilket leder till prioriteringar inom vården. LÄS MER

 4. 4. Arbetsterapeuters erfarenheter av interventioner för klienter med sömnstörning : En kvalitativ studie med fördjupad inriktning mot tyngdtäcken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Malin Thunberg; Nathalie Ferno; [2021]
  Nyckelord :Occupational therapy; Sleep disorder; Sleep hygiene; Weighted blanket;

  Sammanfattning : Syfte: Att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av interventioner för klienter med sömnstörning, med en fördjupad inriktning mot tyngdtäcken. Metod: En kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. LÄS MER

 5. 5. Kommunikation över kommunikationsbarriärer : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Erik Veszelei; Nicholas Mackenzie; [2021]
  Nyckelord :Communication; nurse-patient relations; communication barriers;

  Sammanfattning : Bakgrund: Utifrån ett sjuksköterskeperspektiv är kommunikation, och därigenom skapande av förståelse och mening, en grundläggande del av omvårdnadsarbetet. Att som sjuksköterska utveckla en positiv sjuksköterska-patientrelation är av fundamental vikt för säkerställandet av god omvårdnad. LÄS MER