Sökning: "Klinisk färdighetsträning"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Klinisk färdighetsträning.

 1. 1. Utvärdering av KONTAKT i en klinisk verksamhet : Förändringar i sociala färdigheter hos en grupp 15-åriga pojkar med autismspektrumtillstånd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ida Emanuelsson; Peter Lundmark; [2015]
  Nyckelord :Autism; social färdighetsträning; autismspektrumtillstånd; habilitering;

  Sammanfattning : Brist på sociala färdigheter är en svårighet som kopplas till autismspektrumtillstånd (AST). Många olika interventioner har föreslagits för att förbättra sociala färdigheter för barn och ungdomar med AST med blandade resultat. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskestudenters skattade upplevelser av lärandemiljön före och efter inrättandet av Kompetenscentrum

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Vårdvetenskap

  Författare :Elisabeth Fredborg; Karin Raninen Jansson; [2014]
  Nyckelord :Relationship; clinical learning environment; nursing students; feedback loop; Relation; klinisk lärandemiljö; sjuksköterskestuderande; återkoppling;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under senare år har allt fler kliniska träningscentra för färdighetsträningetablerats för att möjliggöra en trygg och säker lärandemiljö med simuleringsmöjligheter förstuderande och personal. Klinisk färdighetsträning är en viktig del i sjuksköterskeutbildningenvid Högskolan Dalarna (HDa) där lärandemiljön på Kompetenscentrum (KC) kan bidra till enförbättring av lärandemiljön i den kliniska färdighetsutbildningen. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskestudenters upplevelse av den kliniska färdighetsträningen på Kompetenscenter : Fokusgruppsintervjuer med sjuksköterskestuderande

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Ninni Wallfelt; [2012]
  Nyckelord :Klinisk färdighetsträning; Kompetenscenter; sjuksköterskestuderande; sociokulturellt perspektiv; upplevelse;

  Sammanfattning : Syfte: Syfte med denna studie var att belysa hur sjuksköterskestudenter upplevde den kliniska färdighetsträningen på Kompetenscenter. Metod: Den genomfördes som en empirisk studie med kvalitativ ansats där två fokusgruppsintervjuer med fem sjuksköterskestuderande i vardera utfördes. Deltagarna var mellan 22 och 30 år. LÄS MER

 4. 4. Färdighetsträning för vuxna med ADHD: en klinisk studie av behandlingens effekt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Emma Engdahl; Cecilia Jernling; [2012]
  Nyckelord :ADHD; färdighetsträning; Hesslinger; klinisk signifikans; kognitiv funktion; psykiatrisk öppenvård.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien undersöker klinisk förändring hos sju vuxna individer med ADHD efter färdighetsträning enligt Hesslingers modell i psykiatrisk öppenvård. Kognitiv funktion har undersökts med WAIS delskalor Arbetsminne och Snabbhetsindex och med IVA+PLUS skalor Uppmärksamhet och Responskontroll. LÄS MER

 5. 5. Samsjuklighet med missbruk/beroende inom rättspsykiatrisk vård : en intervjustudie om vårdares erfarenheter

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Akademin för hälsa och arbetsliv; Högskolan i Gävle/Akademin för hälsa och arbetsliv

  Författare :Britt-Mari Eriksson; Camilla Tinnerholm; [2010]
  Nyckelord :forensic care; experience; comorbidity; qualitative content analysis; rättspsykiatrisk omvårdnad; erfarenhet; samsjuklighet; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Inom rättspsykiatrin vårdas många patienter med samsjuklighet missbruk/beroende. Patientgruppen är heterogen med komplexa och specifika vårdbehov. Vårdare är de som tillbringar mest tid med dessa patienter. LÄS MER