Sökning: "Knowledge-based Workers"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden Knowledge-based Workers.

 1. 1. Styrning av autonoma arbetare : En kvalitativ intervjustudie om hur mellanchefer styr autonoma arbetare i kunskapsintensiva organisationer samt vilka syften mellanchefer har vid individbaserad styrning

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Jesper Petersson; Tobias Lindberget; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Titel: Styrning av autonoma arbetare - En kvalitativ intervjustudie om hur mellanchefer styr autonoma arbetare i kunskapsintensiva organisationer samt vilka syften mellanchefer har vid individbaserad styrning. Författare: Jesper Petersson och Tobias Lindberget Handledare: Martin Holgersson Examinator: Jan Alpenberg Inledning: Världen har genomgått en förändring till en kunskapsbaserad ekonomi vilket har tvingat organisationers ledare att anpassa styrningen efter den autonoma arbetaren. LÄS MER

 2. 2. Hybridledarskapets bidrag till medarbetarnas engagemang

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Carina Jönsson; Katrin Hakopian; [2022]
  Nyckelord :Hybrid workplace; hybrid leadership; distance leadership; commitment; co-operation; co-workers wheel; Hybrid arbetsplats; hybridledarskap; distansledarskap; engagemang; medarbetarskap; medarbetarskapshjulet;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem Den pågående globaliseringen och digitaliseringen bidrar till en förändrad kontext för många organisationer och dess arbetsformer. Utvecklingen sker snabbt och utmaningen är för många organisationer de mjuka värdena såsom ledarskap, relationer, kommunikation, kultur och engagemang. LÄS MER

 3. 3. Limitless work or working to the limit? A quantitative study on the implications of boundary management strategies on employee work-life balance

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Sara Elthammar; Agnes Jensen; [2022]
  Nyckelord :work-life balance; boundary management strategy; hybrid organization; flexible work; remote work;

  Sammanfattning : A frequent debate is how people are affected by working from home, especially as more workers emphasize optionality in terms of flexible work arrangements. But flexibility is a challenge in the boundaryless interface between work and life where work intensification becomes evident. LÄS MER

 4. 4. Styrning i det praktiska sociala arbetet : En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelser av styrning i sin arbetsvardag

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Sevag Awidesian; [2021]
  Nyckelord :Steering; Governance Management; Organization; Administration; New Public Management; Social Work; Room for Maneuver; Financial Aid.; Styrning; Ledning; Organisation; Administration; Offentlig förvaltning; Socialt arbete; Handlingsutrymme; Ekonomiskt bistånd.;

  Sammanfattning : The Swedish welfare society can be advocated as a social safety net with the intention of giving citizens fair living conditions. However, the welfare system has recently undergone fundamental changes regarding its organization and steering within the social image work, where its impact is considered to have received far too little attention. LÄS MER

 5. 5. Big Brother is Watching: : Electronic Performance Monitoring in the Knowledge-based Sector

  Master-uppsats, Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Magdalena Kaminskaite; Samir Muzaiek; [2021]
  Nyckelord :Electronic Performance Monitoring; Knowledge-based Workers; Organizational Control; Privacy; Technology-mediated Control; Remote Work; Workplace Surveillance.;

  Sammanfattning : In light of the global shift to remote work that was prompted by the Covid-19 pandemic - the relevance and use of Electronic Performance Monitoring (EPM) significantly escalated across all sectors. However, the most recent comprehensive literature review on the topic by Ravid et al. LÄS MER