Sökning: "Knut Lövstaf"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Knut Lövstaf.

  1. 1. Tjeders 2020 : En scenarioplanering hos ett medelstort företag

    Kandidat-uppsats, Akademin för innovation, design och teknik

    Författare :Alaa El Boustany; Knut Lövstaf; [2011]
    Nyckelord :Scenario planning; business intelligence; foresight; TAIDA; Scenario Cross; innovation.; Scenarioplanering; omvärldsanalys; framtidsstudier; TAIDA; Scenariokors; innovation.;

    Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Tjeders är ett anrikt företag i Malmköping som tillverkar larm och signalutrustning. I dagsläge känner Tjeders att deras varor och tjänster befinner sig i en slutfas i produktionscykeln, där vinsterna tas hem. Detta leder till att nya produkter och tjänster bör utvecklas. LÄS MER