Sökning: "Kognitiva motivationsteorier"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Kognitiva motivationsteorier.

 1. 1. Motivation att lära : En studie om elever och lärares upplevelser kring att lära sig matematik på gymnasiet ur ett motivationsteoretiskt perspektiv

  Master-uppsats, KTH/Lärande

  Författare :Edvin Moks; [2019]
  Nyckelord :Motivation; motivation theories; learning; teaching; mathematics; upper secondary school; motivational framework; directed qualitative content analysis; Motivation; motivationsteorier; lärande; undervisning; matematik; gymnasiet; riktad innehållsanalys;

  Sammanfattning : Forskning har visat att motivation har en stor betydelse för elevens lärande och välmående i skolan. Motivation har en lång forskningshistoria vilket har skapat en stor mängd tankar och idéer kring vad motivation är och hur den på bästa sätt kan främjas hos individen. LÄS MER

 2. 2. Meningsfullhet i Gymnasieskolan : En kvalitativ undersökning om gymnasieelevers motivation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Anton Svensson; Kristoffer Haara; [2015]
  Nyckelord :Gymnasieskola; motivation; meningsfullhet; inre motivation; yttre motivation; prestationsmotivation;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att få en ökad förståelse för gymnasieelevers egen uppfattning om vad som gör ett skolämne meningsfullt i gymnasieskolan. Detta genomförs via fokusgruppintervjuer utförda med andra- och tredjeårselever från en gymnasieskola i södra Sverige. LÄS MER

 3. 3. Motivation i offentliga organisationer : Konsten att motivera trots ekonomiska begränsningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Sofia Bertilsson; Ajla Behram; [2013]
  Nyckelord :Motivation; Motivationssystem; Ledarskap; Motivation; Motivations Systems; Public Service; Management; Offentlig förvaltning;

  Sammanfattning : I denna studie används Mölndals Stad som fall för att belysa hur chefer i offentliga organisationer förhåller sig till begreppet motivation samt hur de går till väga för att öka motivationen bland anställda, trots ekonomiska begränsningar. Inledningsvis presenteras begreppet motivation ur ett allmänintresseperspektiv vilket följs av en sammanfattning av tidigare forskning på området. LÄS MER

 4. 4. ”Bra betyg och bra jobb, inget annat” : En jämförande studie om motivation i ämnet Engelska mellan praktiskt och teoretiskt gymnasieprogram

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi; Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi

  Författare :Rougui Nian; Sofia Arvidsson; [2011]
  Nyckelord :Elevperspektiv; engelska; enkätstudie; jämförande analys; lärarens roll motivation; studiemotivation.;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete var att undersöka vilka faktorer det är som påverkar elevers motivation i ämnet Engelska. Examensarbetet behandlar om det finns eventuella skillnader, och i så fall vilka, beträffande motivation på teoretiskt gymnasieprogram respektive praktiskt gymnasieprogram. LÄS MER

 5. 5. Motivation på gymnasiet : Lärare och elevers syn på motivation för studier

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Johan Wrangö; [2011]
  Nyckelord :motivation gymnasiet;

  Sammanfattning : Detta examensarbete ämnar ta reda på hur gymnasielärare ser på sitt arbete för att motivera elever och hur deras arbete relaterar till de teorier som behandlas i bakgrunden. Arbetet kommer även granska vad elever anser om lärarnas och skolans arbete med motivation och om det är i linje med vad de intervjuade lärarna tror. LÄS MER