Sökning: "Kol och livskvalitet"

Visar resultat 16 - 20 av 32 uppsatser innehållade orden Kol och livskvalitet.

 1. 16. Livskvalitet och kontinuerlig vårdkontakt för patienter med kol samt kroniskt sjuka inom primärvården. En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Catharina Annerstedt; Sandra Galeano; [2012]
  Nyckelord :Kol; kontinuitet; livskvalitet; vårdrelation; primärvård; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 17. När luften inte finns : Patienters upplevelser av att leva med kronisk obstruktiv lungsjukdom

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Daniel Hallén; [2012]
  Nyckelord :andningssvårigheter; hälsa; kronisk obstruktiv lungsjukdom; upplevelser; lidande; förändrad kropp; kvalitativ litteraturstudie;

  Sammanfattning : I Sverige har uppemot 700 000 människor kronisk obstruktiv lungsjukdom och antalet människor som drabbas ökar varje år. Människor med KOL har en försämrad andningsfunktion som hos många bidrar till en försämrad livskvalitet. LÄS MER

 3. 18. Hur upplever patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom att livskvaliteten påverkas av sjukdomen och hur kan sjuksköterskor stödja dessa patienter?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Emma Svärd; Helena Jansson; [2012]
  Nyckelord :Chronic obstructive pulmonary disease; quality of life; experience; patient; nurses role; Kronisk obstruktiv lungsjukdom; livskvalitet; upplevelse; patient; sjuksköterskans roll;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att, utifrån vetenskaplig litteratur, beskriva hur patienter med KOL upplever att livskvaliteten påverkas av sjukdomen och hur sjuksköterskor kan bidra till att bibehålla livskvaliteten hos dessa patienter samt att beskriva artiklarnas kvalitet gällande deltagare och bortfall i undersökningsgruppen.Metod: Deskriptiv litteraturstudie. LÄS MER

 4. 19. ”Som en urvriden disktrasa”- Patienters upplevelser av cancerrelaterad fatigue

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Anna Klingvall; Emma Malmberg; [2011]
  Nyckelord :cancerrelaterad fatigue; kvalitativ; upplevelse; patient;

  Sammanfattning : Fatigue är det vanligaste symtomet vid cancer och innebär onormal trötthet och utmattning. Symtomet påverkar människan både fysiskt, psykiskt och leder till minskad livskvalitet. I samband med cancer benämns symtomet som cancerrelaterad fatigue, CRF. LÄS MER

 5. 20. Patienter med KOL och deras upplevelser av livskvalitet i det dagliga livet

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Hälsoakademin; Örebro universitet/Hälsoakademin

  Författare :Helena Jansson; Maryam Safari; [2011]
  Nyckelord :Kronisk obstruktiv lungsjukdom; upplevelser; livskvalitet; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Abstrakt Syfte: Syftet med studien var att beskriva hur patienter med KOL upplevde sin livskvalitet i det dagliga livet. Metod: En systematisk litteraturstudie som är uppbyggd av 10 vetenskapliga artiklar. Litteratursökningen gjordes i databaserna Cinahl, PsycINFO och PubMed. LÄS MER