Sökning: "Kol och livskvalitet"

Visar resultat 6 - 10 av 32 uppsatser innehållade orden Kol och livskvalitet.

 1. 6. Upplevd livskvalitet hos KOL-patienter som vårdas i hemmet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Mattias Fernberg; [2017]
  Nyckelord :COPD; Quality of Life; Literature Study;

  Sammanfattning : Background: Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a serious and common disease that is one of the most common causes of hospitalization. The most common cause of the disease is tobacco smoking and exposure to chemical substances. But, there is also a genetic factor behind i.e lack of protein (alpha 1 antitrypsin) deficiency and old age. LÄS MER

 2. 7. Vårdkvalitet ur patientens perspektiv : betydelsen av information, bemötande och delaktighet för personer med kol

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Marie Lindman; Veronika Ottosson; [2016]
  Nyckelord :Quality of care; Asthma COPD nurse; COPD; Primary care; Elderly; Vårdkvalité; Astma-KOL sjuksköterska; KOL; Primärvård; äldre;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGKronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en av de vanligaste dödsorsakerna i världen. KOL räknas som en avde kroniska sjukdomar där en stor del av vården bör ske inom primärvården. Studier visar att KOL på grund av underdiagnostik leder till sämre hälsa och livskvalitet. LÄS MER

 3. 8. Palliativ vård av personer med mycket svår KOL inom hemsjukvården - En intervjustudie ur sjuksköterskors perspektiv

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Amira Skapur; Lovisa Åhlin Billeskalns; [2016]
  Nyckelord :Nurse; care; COPD; Cronic obstructive pulmonary disease; palliative care; home care; nursing home; advance care planning; individual care plan; Sjuksköterska; omvårdnad; KOL; Kronisk obstruktiv lungsjukdom; palliativ vård; hemsjukvård; vårdplan; samordnad individuell vårdplan;

  Sammanfattning : Abstrakt: Okontrollerade symptom och upprepade sjukhusinläggningar kännetecknar den sista tiden i livet hos en del patienter med mycket svår KOL. Trots att det finns en växande insikt att tidig integration av palliativ vård förbättrar patientens symtombehandling och livskvalitet, dör majoriteten av patienter med KOL utan tillgång till palliativ vård. LÄS MER

 4. 9. Faktorer som påverkar upplevelsen av livskvalitet hos patienter med kronisk obstruktiv sjukdom : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad; Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Lewi Barth; Jeff Svensson; [2016]
  Nyckelord :Faktorer; livskvalitet; kronisk obstruktiv lungsjukdom;

  Sammanfattning : Introduktion: KOL är en av de huvudsakliga orsakerna till dödsfall runtom i världen. Tobaksrökning och andra luftföroreningar är de dominerande orsakerna och många yrkesgrupper har en förhöjd risk att drabbas av sjukdomen. LÄS MER

 5. 10. Livskvalitet vid Kronisk Obsturktiv Lungsjukdom : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Malgorzata Knap; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SammanfattningBakgrund Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) är en folksjukdom med hög sjuklighet och dödlighet både i världen och i Sverige. Att leva med KOL kan medföra stora svårigheter att hantera vardagen på samma villkor som för andra. LÄS MER