Sökning: "Koldioxid"

Visar resultat 1 - 5 av 568 uppsatser innehållade ordet Koldioxid.

 1. 1. Corporate governance effekt på lönsamhet och koldioxid : -En kvantitativ undersökning av 202 företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Julia Gajeva; Robert Larsson; [2020]
  Nyckelord :CSR; Corporate governance; profitability; carbon dioxide emissions; CSR; Corporate governance; lönsamhet; koldioxidutsläpp;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING   Syfte: Syftet med studien är att undersöka sambandet mellan corporate governance, koldioxidutsläpp och lönsamhet i koldioxidtunga industrier.   Metod: Studien utgår ifrån en positivistisk forskningsfilosofi och en hypotetisk-deduktiv ansats. LÄS MER

 2. 2. Achieving Optimal Alignments of IR Source and Detector in Waveguide Based Gas Sensor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Medicinteknik och hälsosystem; KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Sefik Güler; Agbai Randolph Agwu; [2020]
  Nyckelord :Non-dispersive infrared technology; microelectromechanical systems; infrared light; electromagnetic spectrum; gas sensor; light emitting diode; photodiode detector; Icke-dispersiv infraröd teknologi; mikroelektromekaniska system; infrarött ljus; elektromagnetiskt spektrum; gassensor; lysdiod; fotodioddetektor;

  Sammanfattning : I takt med att tekniken för mikroelektromekaniska system utvecklas uppkommer det nya områden för tillämpning. Ett område är inom gassensorer där icke-dispersiv infraröd strålning används genom att mäta absorptionen hos olika gaser för att bestämma mängden av en specifik gas i luften. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av näringsinnehållet i björkblad på gödslad och ogödslad mark i södra Sverige

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Eriksson Harald; [2020]
  Nyckelord :skogsgödsling; växtnäringsämnen; björkblad; näringsanalys;

  Sammanfattning : Skogen både som råvarukälla och koldioxid ackumulerande spelar en central roll i arbetet med att bromsa växthuseffekten, vilket har lett till ökat intresse för produktionshöjande åtgärder som behovsanpassad gödsling i granungskog. Gödslingen sker regelbundet under ungskogsfasen med givor utformade efter trädens behov och med hänsyn till kväveläckage. LÄS MER

 4. 4. Alternative oxidase respiration in the mycorrhizal fungus Laccaria bicolor

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Hilda Mikaelsson; [2019]
  Nyckelord :L. bicolor; mycel; ektomykorrhiza; cellandning; AOX; alternativt oxidas; cytokromoxidas; cyanid; mycelium; ectomychorriza; respiration; alternative oxidase; cytochrome oxidase; salicylhydroxamic acid; n-propyl gallate; cyanide;

  Sammanfattning : The temperature on Earth is rising, and one of the main drivers is anthropogen-ic greenhouse gases such as carbon dioxide (CO2). The world’s forests act as carbon sinks, binding carbon into their biomass. The net carbon assimilation is determined by the uptake and release of CO2 through the processes of photo-synthesis and respiration. LÄS MER

 5. 5. Hållbar boskapsproduktion : växthusgaser från nötkreatur och möjliga strategier för minskade utsläpp

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Julia Bonevik; [2019]
  Nyckelord :koldioxid; lustgas; metan; silvopastoral; ekologisk;

  Sammanfattning : Hållning av nötboskap genererar utsläpp av de tre växthusgaserna koldioxid, lustgas och metan. Alla tre har stor betydelse för klimatet på jorden då de bidrar till den pågående globala uppvärmningen. Utsläpp från dessa växthusgaser kan delas in de som kommer direkt ur korna samt indirekta utsläpp som genereras vid skötseln av dem. LÄS MER