Sökning: "Komma till tals"

Visar resultat 1 - 5 av 410 uppsatser innehållade orden Komma till tals.

 1. 1. "Från skuggan av våldet till rättssalens ljus. En studie av barnfridsbrottets styrkor och tillkortakommanden i förhållande till det brottsutsatta barnet "

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Amanda Kinnander; [2022-02-04]
  Nyckelord :Barnfridsbrott; Barnperspektiv; Barn i straffprocessen; Komma till tals; Barnförhör; Målsägande; Effektivitet; Ändamålsenlighet;

  Sammanfattning : Den 1 juli 2021 infördes barnfridsbrottet. Lagen innebär att det numera är kriminaliserat att utsätta barn för att bevittna vissa typer av brott som begås av någon närstående till barnet mot en annan till barnet närstående person. LÄS MER

 2. 2. Samråd vid kusten : En studie om kunskapsproduktion i samrådsprocessen enligt Miljöbalken

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Tilda Vesterlund Kocsis; Andrea Gustafsson; [2022]
  Nyckelord :Skyddsvall; översvämningsskydd; Miljöbalken; MB; samråd;

  Sammanfattning : Havsnivån stiger i takt med den globala uppvärmningen vilket utsätter flera länder för översvämningar.  Myndigheter har räknat ut att Sveriges södra delar kommer drabbas hårdast av de förändrade havsnivåerna. Ett område i Skåne som pekats ut som speciellt utsatt för framtida översvämningar är Falsterbonäs. LÄS MER

 3. 3. Barnfridsbrottet - ett illusoriskt skydd eller ett kraftfullt verktyg?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Julia Lundeén Lindberg; [2022]
  Nyckelord :Straffrätt; barnfridsbrott; brott mellan närstående; barn; bevittna; uppleva.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Barnfridsbrottet i 4 § 3 kap. BrB är ett relativt nytt brott i svensk lagstiftning då det trädde i kraft 1 juli 2021. Lagstiftarens avsikt med bestämmelsen var att uppmärksamma barn som lever i miljöer där våld och andra brottsliga gärningar förekommer och låta deras röster höras genom hela den rättsliga processen. LÄS MER

 4. 4. Tillgång till rättssystemet för barn med funktionsnedsättning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Bodil Ritzén; [2022]
  Nyckelord :Folkrätt; mänskliga rättigheter; funktionsrätt; barn med funktionsnedsättning; funktionsrättskonventionen; tillgång till rättssystemet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Children with disabilities are at much greater risk than other children of being exposed to violence and sexual abuse. Additionally, they are not considered credible witnesses to their experiences and are at risk of not being entrusted to the legal system. LÄS MER

 5. 5. "Ja men har du provat att säga stopp?" : En kvalitativ studie om barns handlingsutrymme vid konflikthantering i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Lina Bermvik; Angelica Martin; [2022]
  Nyckelord :konflikthantering; handlingsutrymme; lärandesituationer; semistrukturerade intervjuer; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om konflikthantering mellan barn i förskolan. Målgruppen i studien var pedagoger i förskolan och studien handlade om deras syn på konflikter och lärande. Metoden som användes var den kvalitativa metoden semistrukturerade intervjuer. LÄS MER