Sökning: "Kommunala avloppsreningsverk"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Kommunala avloppsreningsverk.

 1. 1. Kväverening av rejektvatten genom deammonifikation eller adsorption med biokol : En studie för Arvidstorps avloppsreningsverk i Trollhättan

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Sara Nordebring; [2019]
  Nyckelord :nitrogen removal; deammonification; biochar; reject water; anammox; kväverening; deammonifikation; biokol; rejektvatten; anammox;

  Sammanfattning : Ett av riksdagens miljömål är att minska övergödande faktorer. En källa till övergödning är kväveutsläpp från avloppsreningsverk. Arvidstorps avloppsreningsverk i Trollhättan väntar en ökad inkommande belastning på grund av befolkningsökning i området samt skarpare krav på utgående halt utsläppt kväve. LÄS MER

 2. 2. Kvävehalt i mänskligt urin baserat på kosthållning : Påverkan på tillväxt av grönslick (Cladophora glomerata) samt förekomst av fytoplankton

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Miljövetenskap; Södertörns högskola/Miljövetenskap

  Författare :Emma Nors; Mia Johansson; [2018]
  Nyckelord :Eutrofiering; Kommunala avloppsreningsverk; Urin; Kväve; Cladophora glomerata; Protein;

  Sammanfattning : The Baltic Sea is a brackish water that is severely affected by eutrophication. Anthropogenic (human) nitrogen emissions is a contributing factor leading to algal blooms and hypoxic and anoxic seabeds. Municipal wastewater treatment plants account for 27 percent of the nitrogen emissions into the Baltic Proper. LÄS MER

 3. 3. Alternativ för långsiktigt hållbar slamhantering i Tierps kommun : Ett beslutsunderlag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Per Söderberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I kommunala avloppsreningsverk renas det inkommande avloppsvattnet för att förhindra övergödning och andra olägenheter i våra vattendrag. Reningsprocessen i konventionella avloppsreningsverk består av tre steg, mekanisk, biologisk och kemisk rening. LÄS MER

 4. 4. Challenges during start-up of urine nitrification in an MBBR

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Ellen Ascard Edefell; [2017]
  Nyckelord :Urine; source-separation; urine stabilisation; nitrogen recovery; nitrification; moving bed biofilm reactor; MBBR; water engineering; environmental engineering; vattenförsörjningsteknik; avloppsteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Nitrogen and phosphorous compounds are secreted by humans and treated in wastewater treatments plants. These substances are also found in agricultural fertilisers and needed for plant growth. Nutrient recycling is limited in conventional treatment systems and valuable products are lost. LÄS MER

 5. 5. Svenska avloppsreningsverks arbete kring läkemedelsrening : Drivkrafter, utmaningar och skillnader mellan kommuner

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Frida Lindqvist; [2017]
  Nyckelord :pharmaceuticals in wastewater; municipal wastewater treatment plants; attitudes; WWTPs; drives; challenges; situation; Sweden; wastewater; wastewater treatment plants; läkemedel i avloppsvatten; kommunala avloppsreningsverk; attityder; drivkrafter; utmaningar; läge; lägesanalys; Sverige;

  Sammanfattning : Det senaste årtiondet har man uppmärksammat läkemedelsrester i den akvatiska miljön. Kommunala avloppsreningsverk är en av de viktigaste källorna till detta. Denna rapport behandlar frågan om att bygga ut avloppsreningsverk med teknik för att reducera läkemedel från kommunalt avloppsvatten. LÄS MER