Sökning: "Kommunala resultat"

Visar resultat 1 - 5 av 953 uppsatser innehållade orden Kommunala resultat.

 1. 1. Faktorer med påverkan på god ekonomisk hushållning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Aleksander Koskel; [2023-01-26]
  Nyckelord :God ekonomisk hushållning; Finansiell hållbarhet; Kommunala resultat;

  Sammanfattning : Syfte: Studien avser att undersöka möjliga faktorer som tänks påverka god ekonomisk hushållning i kommuner med fokus på ekonomiska resultat. Med hjälp av offentlig data syftar studien till att undersöka eventuella faktorers påverkan på det ekonomiska resultatet inom kommuner, framförallt demografiska faktorer har undersökts. LÄS MER

 2. 2. När ett yttrande inte räcker

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Ertan Kantur; [2023-01-24]
  Nyckelord :Kommunalt självstyre; Skolinspektionen; Flernivåstyrning; Friskoleetablering;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att få fram det kommunala perspektivet i en situation där självstyret utmanas, och skapa en bild av hur kommer hanterar sådana situationer och hur hanteringen kan förstås. På detta sätt söker jag att bidra till diskussionen om kommunalt självstyre och lokal autonomi i en flernivåkontext. LÄS MER

 3. 3. Arbetsbelastning och personlighet : En sambandsstudie om högstadielärares upplevda arbetsbelastning och personlighetsdrag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle

  Författare :Evelina Blomqvist Storm; Andreas Edvartsen; [2023]
  Nyckelord :Personlighet; femfaktorteorin; upplevd arbetsbelastning; QWI; högstadielärare;

  Sammanfattning : Introduktion: Grundskollärare är ett yrke där hög upplevd arbetsbelastning är vanligt. Negativa följder kring den mentala hälsan kan uppstå hos arbetare som erfars högarbetsbelastning. LÄS MER

 4. 4. Orosanmälan vid problematisk skolfrånvaro

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Sara Andersen; [2023]
  Nyckelord :dilemmaperspektiv; elevfrånvaro; långvarig problematisk skolfrånvaro; orosanmälan; socialtjänsten; samverkan; TSI; åtgärd vid skolfrånvaro;

  Sammanfattning : I skolfrånvarokontexten beskrivs samarbetet mellan hem och skola som en skydds och framgångsfaktor. Det brukar gå att få syn på en utlösande faktor till skolfrånvaron men det är sällan en enda orsak till långvarig skolfrånvaro. Orsakerna går oftast att förklaras i en kombination mellan individuella-, skolrelaterade- och hem-faktorer. LÄS MER

 5. 5. Musik och sång i förskolan : förskolepedagogers attityder till musik och sång

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Felicia Sjölin; Johanna Brage; [2023]
  Nyckelord :musik; sång; förskola; pedagoger; musikundervisning;

  Sammanfattning : Studien behandlar förskolepedagogers attityder till musik och sång. Forskning visar att musik och sång utvecklar barns uttrycksformer, språk och matematik. Vidare visar forskning att pedagogers inställning till och kunskaper om musik och sång påverkar hur frekvent de arbetarmed detta område i förskolan. LÄS MER