Sökning: "Kommunalekonomi"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Kommunalekonomi.

 1. 1. EN SYNBAR EKONOMISK TILLVÄXT? En kvalitativ studie av 91 svenska kommuners tillväxtansträngningar

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Carl Larsson; [2019-03-11]
  Nyckelord :Effektstudie; Ekonomisk tillväxtteori; Humankapital; Kommunalekonomi; Kulturdriven tillväxt; Kulturekonomi; Kunskapsekonomi; Kvantitativ metod; Multivariat regressionsanalys; Paneldataanalys;

  Sammanfattning : Syfte:Studien kartlägger och studerar den kommunala tillväxtpolitiken i 91 svenska kommuner för att med kvantitativ analys av sekundärdata bygga en modell som svarar på om tillväxtansträngningarna ger några mätbara effekter på den ekonomiska tillväxten. Studien skapar vidare en kunskapsöversikt över det faktiska arbetet med tillväxten i kommunerna och undersöker förekomsten av tillväxtansträngningar som härstammar i teorier om humankapitalsdriven tillväxt. LÄS MER

 2. 2. En studie om den kommunala resultatutjämningsreserven

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Cecilia Rydquist; Stina Pettersson; [2014]
  Nyckelord :Kommunalekonomi; resultatutjämningsreserv; balanskrav; god ekonomisk hushållning samt finansiella mål; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbetets titel: En studie om den kommunala resultatutjämningsreserven Seminariedatum: 2014-05-23 Ämne/kurs: FEKN90, Examensarbete på Civilekonomprogrammet, 30 högskolepoäng Författare: Stina Pettersson och Cecilia Rydquist Handledare: Hans Knutsson Fem nyckelord: Kommunalekonomi, resultatutjämningsreserv, balanskrav, god ekonomisk hushållning samt finansiella mål Syfte: Uppsatsens syfte är att beskriva och analysera hur kommuner förhåller sig till den nya lagstiftningen gällande resultatutjämningsreserver. Metod: I vår studie har vi använt oss av en deduktiv ansats. LÄS MER

 3. 3. Sju kommuners soliditetsutveckling under år 2006 till 2010

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Evelina Hellberg; Ulrika Nilsson; [2012]
  Nyckelord :Solvency; solidity; municipal economy; vulnerability; solvency development; Soliditet; kommunalekonomi; sårbarhet; soliditetsutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att beskriva och analysera sju kommuners soliditetsutveckling under 2006 till 2010 samt analysera om ett samband finns mellan låg soliditet och genuin sårbarhet. I uppsatsen används en blandning av kvantitativ och kvalitativ metod för att få en djupare förståelse kring kommuners soliditet och dess soliditetsutveckling. LÄS MER