Sökning: "Kommuner och regioner"

Visar resultat 1 - 5 av 197 uppsatser innehållade orden Kommuner och regioner.

 1. 1. En undersökning av användningen av lagstadgade tillgänglighetskrav vid utveckling och utvärdering av kommunala e-tjänster : En kvalitativ intervjustudie med ett urval av yrkesverksamma inom kommunal e-tjänsteutveckling

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Emma Blomqvist; [2024]
  Nyckelord :e-tjänster; Tillgänglighet; Utvärdering av e-tjänster; Utveckling av e-tjänster; e-tjänsteutveckling; Kommunala e-tjänster; DOS-lagen; offentlig sektor; digitalisering;

  Sammanfattning : Kommunala e-tjänster i Sverige är ett resultat utav e-förvaltningens syfte att tillgodose invånare med användbara e-tjänster. Flera studier visar dock att kommunernas e-tjänster trots lagstadgade tillgänglighetskrav från DOS-lagen uppvisar stora mängder tillgänglighetsbrister vilket resulterar i att dessa inte är tillgängliga för alla invånare i den utsträckning som de ska vara. LÄS MER

 2. 2. Faktorer som påverkar bemanning på RiB-stationer : En studie av vilka faktorer som påverkar beredskapsgruppers storlek samt en undersökning av Jämtlands RiB-bemanning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Jennie Edström; [2024]
  Nyckelord :Deltidsbrandman; RiB; räddningstjänstpersonal i beredskap; räddningstjänst; RiB-bemanning; bemanning räddningstjänst; dimensionering av räddningstjänst;

  Sammanfattning : Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor ska skyddet mot olyckor i Sverige vara tillfredsställande och likvärdigt med hänsyn till lokala förhållanden. Kommuner är skyldiga att i ett handlingsprogram för räddningstjänst ange bland annat de risker för olyckor vilka finns i kommunen, förmågan att genomföra räddningsinsatser samt vilka resurser som finns för att upprätthålla den förmågan. LÄS MER

 3. 3. "Lever vi i en demokrati eller?" - Hur de nya bestämmelserna om dygnsvila har påverkat kärnverksamheten på ett äldreboende

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Arta Kelmendi; Ajla Avdagic; [2024]
  Nyckelord :Autonomi; Work-life balance; Flexibilitet; Organisering; Ledarskap; Dygnsvila; Äldreomsorgen; Kollektivavtal; Social Sciences;

  Sammanfattning : Hösten 2023 kom Artikel 3 från EU:s arbetstidsdirektiv (2003/88/EG) att implementeras i det centrala kollektivavtalet ’Allmänna bestämmelser’ (AB), som sluts av arbetsgivarorganisationen SKR (Sveriges Kommuner och Regioner). Artikel 3, även implementerad i den svenska arbetstidslagen (1982:673), stadgar att arbetstagare ska ha minst 11-timmars dygnsvila, men arbetsgivare har kunnat göra avvikelser. LÄS MER

 4. 4. Vård av substansbruk inom primärvården: Sjuksköterskans roll och ansvar

  Magister-uppsats,

  Författare :Matilda Nylander; Linda Johansson; [2023-06-02]
  Nyckelord :Psykiatrisjuksköterskor; sjuksköterskor; primärvård; substansbruk; substansbrukssyndrom; nursing intervention;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskeprofessionen är mångsidig särskilt inom primärvården som ansvarar för första linjens vård för ett brett panorama av diagnoser som patienter söker för. Patienter med psykisk ohälsa är en allt större grupp bland de sökande och det är därför av stor vikt att det inom primärvården finns specialistsjuksköterskor med psykiatrisk kompetens. LÄS MER

 5. 5. Utveckling av en webbapplikation för bokning av testresurser : Applikationsutveckling i React och Node.js

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013)

  Författare :Madian Al Sabbagh; Luay Al Sabbagh; [2023]
  Nyckelord :web application; application development; react; nodejs; mysql; express; database; server; web interface; user interface; website; webbapplikation; webbutveckling; react; nodejs; mysql; databas; webbgränssnitt; server; express; användargränssnitt; webbsida;

  Sammanfattning : The web application Testpersonbokaren is used by Nordic Medtest to book fake test persons for various actors in healthcare so that they can test and validate their environments without being dependent on real personal data. The purpose of this project is to develop a new version of Testpersonbokaren with new technologies and frameworks as the existing version has several problems and limitations. LÄS MER