Sökning: "Kommunikatörsroller"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Kommunikatörsroller.

  1. 1. Kommunikatörens konsultativa roll: En kvalitativ studie av hur kommunikatören coachar och ger råd i organisationen

    Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

    Författare :Fanny Ernestrand; [2016]
    Nyckelord :Strategisk kommunikation; Kommunikativ organisation; Coachning; Rådgivning; Kommunikatörsroller; Professionalisering; Social Sciences;

    Sammanfattning : Denna studie undersöker hur kommunikatören arbetar konsultativt för att sprida kommunikativ kompetens och förståelse i organisationen. Jag har undersökt kommunikatörens roll som rådgivare och/eller coach genom en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer med kommunikatörer, medarbetare och ledare på Trafikverket. LÄS MER