Sökning: "Kommunikation stad"

Visar resultat 1 - 5 av 329 uppsatser innehållade orden Kommunikation stad.

 1. 1. En studie om hur förskollärare arbetar och förhåller sig till kulturella skillnader, för att bidra till kulturell jämlikhet, inom förskolans verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Marika Brodin; Jonna Snell; [2022]
  Nyckelord :det sociokulturella perspektivet; interkulturalitet; interkulturellt förhållningssätt; mediering; mångkulturalitet; mångkulturellt förhållningssätt;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka hur förskollärare, yrkesverksamma på mångkulturella förskolor, arbetar och förhåller sig till kulturella skillnader för att bidra till kulturell jämlikhet inom förskolans verksamhet. Studien bygger på en kvalitativ studie där vi intervjuade två förskollärare från två skilda avdelningar på en förskola i en mellanstor stad. LÄS MER

 2. 2. Elevers och lärares uppfattningar om arbetssätt i fjärrundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :IBRAHIM YILMAZ; [2022]
  Nyckelord :Arbetssätt; flippat klassrum; fjärrundervisning; fysik; gymnasieskolan;

  Sammanfattning : I denna uppsats redovisas elevers och lärares uppfattningar om arbetssätt som grupparbete i flippat klassrum i fjärrundervisning och närundervisning. Undersökningen genomfördes via en elevenkät och semistrukturerade intervjuer med lärare i gymnasieskola A i en stad i södra Sverige. LÄS MER

 3. 3. Social hållbarhet förutsätter human arkitektur : Om att gestalta för social hållbarhet i städer

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Maja Hägg; [2022]
  Nyckelord :Social sustainability; architecture; urban planning; consultation; politics.; Social hållbarhet; arkitektur; stadsplanering; samråd; politik;

  Sammanfattning : ”Att inte se varandra någonsin, det är det som är det farliga för ett samhälle” –  (efter Per Svensson, Expressens dåvarande kulturredaktör, 2006)1 Staden uppfattas av de flesta som en tät bebyggelse med strukturer och former som skapar den miljö många av oss lever i idag. Grunden till att staden är så populär och befolkad beror på att vi vill vara närvarande där saker och ting sker. LÄS MER

 4. 4. Flexibel mobilitet i Värmland: Utopi eller verklighet? : En flerfallstudie om flexibel mobilitet som lösning för hållbara kommunikationer i Region Värmland.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Fredrik Karlsson; [2022]
  Nyckelord :Flexibel mobilitet; hållbara kommunikationer; kombinerad mobilitet; stad och landsbygd; Region Värmland;

  Sammanfattning : Hållbart resande är något som har fått stor uppmärksamhet de senaste åren och har benämnts som en väsentlig del i att nå de hållbara utvecklingsmålen enligt Agenda 2030. En hypotetisk problemlösare i frågan har benämnts att vara kombinerade mobilitetstjänster som de senaste åren fått stor internationell uppmärksamhet. LÄS MER

 5. 5. Vad hände med den riskreducerande åtgärden? - En studie av hur riskreducerande åtgärder förändras genom den svenska plan- och byggprocessen

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Robin Axelsson; [2022]
  Nyckelord :Risk reducing measures; risk management; implementation; land-use planning; zoning plan; planning- and construction process; communication; fragmentation; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Buildings are sometimes raised in the vicinity of risk objects such as hazardous industries and routes used for transportation of hazardous goods. To compensate for the increased risk level risk reducing measures can be implemented. LÄS MER