Sökning: "Kommunikationsformer"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade ordet Kommunikationsformer.

 1. 1. Alla barns rätt till kommunikation : En studie om hur AKK används för att möjliggöra för olika kommunikationsformer i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Isabelle Hammarsten; Caroline Jonsson; [2020]
  Nyckelord :Kommunikation; AKK; kommunikationssvårigheter; inkludering; förskola;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka hur förskollärare uppfattar att användning av AKK bidrar till barns utveckling och lärande, samt hur de beskriver sitt praktiska användande av olika former av AKK. Studien utgår från en kvalitativ metod där vi intervjuat åtta förskollärare från fyra olika kommunala förskolor. LÄS MER

 2. 2. Barns inflytande : En studie av pedagogers erfarenheter av att möjliggöra barns inflytande i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Katarina Hamberg; Ann-Charlotte Yvermark; [2020]
  Nyckelord :barns inflytande; begrepp; demokratiuppdrag; förskola; läroplansmål; pedagogers erfarenheter; pedagogers förhållningssätt;

  Sammanfattning : Vårt syfte med studien var att undersöka och beskriva pedagogers erfarenheter av att tolka och realisera läroplansmålen, vad gäller alla barns inflytande i förskolan.  Läroplanen för förskolan säger att barn har rätt att få känna delaktighet och få utöva reellt inflytande över sin vardag (Skolverket, 2018). LÄS MER

 3. 3. Nytt språk i nytt land : En studie om hur förskollärare med flerspråkiga barns svenska språk och modersmål

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Maxamed Idil; Naima Muhumed; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka förskollärares arbete med barns språk i förskolan och specifik undervisning av barn med annat modersmål än svenska. Detta examensarbete bygger på en didaktisk och kvalitativ studie där sju förskollärare intervjuas från tre olika förskolor. LÄS MER

 4. 4. Icke-verbal kommunikation i förskolan : Hur förskollärare beskriver att de på olika sätt arbetar med icke-verbal kommunikation i förskolans undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Victoria Rytter Andersson; Sanna Antman; [2020]
  Nyckelord :Kommunikation; icke-verbal kommunikation; förskola; förskollärare; undervisning; sociokulturell teori; interaktion; kontext; artefakt;

  Sammanfattning : Skolverket (2018, 8) lyfter i läroplanen för förskolan kommunikation som en betydelsefull del i utbildningen. Syftet med studien är att få kunskap om hur förskollärare beskriver att de använder sig av icke-verbal kommunikation i interaktionen med barn vid undervisning i matematik och om hållbar utveckling. LÄS MER

 5. 5. För att vi ska nå dem, måste vi förstå dem! : En kvalitativ studie om pedagogiskt kommunikationsstödjande arbete i ett relationellt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Rebecca Köhn; Karin Rutström; [2020]
  Nyckelord :Alternativ kommunikation; Hermeneutik; Kroppsspråk; Relationell pedagogik; Språkstöd;

  Sammanfattning : Kommunikationen fungerar som en grundläggande faktor för att sociala samspel ska utvecklas och relationer skapas. Relationen är en viktig och grundläggande förutsättning för att kunna främja och stötta barn i deras kommunikation. LÄS MER