Sökning: "Kommunikativ kompetens"

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade orden Kommunikativ kompetens.

 1. 1. So, what you’re saying is …? : A study of year 9 students’ attitudes towards and perceived knowledge of communicative competence

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Daniel Sandström; [2019]
  Nyckelord :communicative competence; second language learning; pragmatic awareness; teaching focus; learner perception; lower secondary school language teaching;

  Sammanfattning : Swedes’ proficiency in English is often high up in the world rankings among the countries in which English is an L2[1]. Learners of English are routinely tested in the Swedish school system, using standardized national tests to measure how well students are doing nationwide, whilst also providing teachers with sometimes essential assistance in grading students’ language skills. LÄS MER

 2. 2. Medveten målspråksanvändning i undervisningen av moderna språk – En kvalitativ belysning av elevers uppfattningar om hinder och möjligheter med att spanskan används som klassrumsspråk

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sofia Dahlgren; Channa Carlestam; [2019]
  Nyckelord :andraspråksundervisning; elevperspektivet; klassrumsspråk; kommunikativ kompetens; moderna språk; målspråksanvändning; spanska; språkdidaktik; språkliga strategier; språkligt inflöde; språkutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ge en kvalitativ belysning av högstadieelevers uppfattningar om vilka hinder och möjligheter som finns med att målspråket (spanska) används som klassrumsspråk och vilka metoder och strategier som de uppfattar som framgångsrika för att främja målspråksanvändningen i klassrummet. För att undersöka informanternas uppfattningar har en kvalitativ ansats tillämpats. LÄS MER

 3. 3. Genom: Metod : En studie i radikala redovisningsformer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Anna Kiander; [2019]
  Nyckelord :Presentations; art education; performativity; contemporary art; aesthetic learning processes.; Redovisningsformer; bildpedagogik; performativitet; samtidskonst; estetiska lärprocesser.;

  Sammanfattning : Traditionella redovisningsformer i grundskolans bildämne skapar sällan utrymme för lärande. Trots att bild är ett estetiskt ämne genererar ofta redovisningsformer ett passivt förhållningssätt gentemot det som eleverna redovisar. Att redovisa inför en grupp kräver kommunikativ kompetens, något som är utanför bildämnets kursplan. LÄS MER

 4. 4. Vad görs i förskolan för att utveckla barns kommunikativa förmåga?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Marie Kjellsson; [2018-10-23]
  Nyckelord :specialpedagogik; förskola; kommunikativ förmåga; pedagogisk flexibilitet;

  Sammanfattning : Detta är en studie om förskolepersonals förhållningssätt till barn med nedsatt kommunikativ förmåga. Förskolans vardagsarbete observeras av personalen som kartlägger alla barn samt även enskilda barn. LÄS MER

 5. 5. Hur autentiska är dialoger i sfi-läromedel? En jämförande studie av kommunikativ kompetens i olika samtal.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Emma Skoglund; [2018-02-08]
  Nyckelord :samtal; läromedelsdialog; sfi; kommunikativa kompetenser; Conversation Analysis; andraspråksutveckling;

  Sammanfattning : Denna studies syfte var att jämföra två dialoger från sfi-läromedel med två liknande dialoger inspelade i en autentisk kontext för att undersöka om, och i så fall hur inter-aktionen skiljde sig åt. Utifrån denna jämförelse undersöktes vilka kommunikativa kompetenser läromedelsdialogerna och dess tillhörande material fokuserar på. LÄS MER