Sökning: "Kommunikativa stöttor"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Kommunikativa stöttor.

 1. 1. “Det allra viktigaste för att skapa en god språkmiljö, för ALLA barn, är bemötande.” : En kvalitativ studie med fokus på förskollärares erfarenheter av arbete med barn i språklig sårbarhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Sanna Dahlgren; Helena Lindblom; [2020]
  Nyckelord :Förskola; inkludering; kommunikativa stöttor; språkstörning; språklig sårbarhet.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att få kännedom om hur förskollärare beskriver att de arbetar för attinkludera barn som befinner sig i språklig sårbarhet. Studien tog sin utgångspunkt i densociokulturella teoribildningen. Genom en kvalitativ forskningsansats med fyra intervjuer viae-post besvarades studiens syfte. LÄS MER

 2. 2. Hallen - en mötesplats för kommunikation : En kvalitativ studie om hur pedagoger kommunicerar med barnen i förskolans hall

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Serife Salihoglu; Kristina Sundin; [2019]
  Nyckelord :Verbal kommunikation; icke-verbal kommunikation; pedagoger; hallen; mediering; redskap; proximala utvecklingszonen; kommunikativa stöttor.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Den formativa bedömningens roll i de naturvetenskapliga ämnena i grundskolans årskurs 4-6 : En studie om hur lärare inom de naturvetenskapliga ämnena i årskurs 4-6 använder sig av formativa bedömningsformer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Josefina Eliasson; [2019]
  Nyckelord :Formativ bedömning; kamratbedömning; självbedömning; återkoppling; kommunikativa stöttor; undervisning; naturvetenskap;

  Sammanfattning : Idag finns mycket forskning och litteratur kring formativ bedömning och dess fördelar för elevens lärande. Det finns många teorier om hur den bör användas på mest effektiva sätt. LÄS MER

 4. 4. En rolig och meningsfull tambursituation : En fallstudie om kommunikativa strategier i samspel mellan pedagoger och barn i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Linda Torstensson; [2017]
  Nyckelord :förskola; kommunikation; meningsskapande; pedagoger; rutinsituationer; samspel; sociokulturellt perspektiv; språk;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att skapa kunskap om vilka kommunikativa strategier pedagoger använder sig utav för att skapa en meningsfull tambursituation i förskolan. För att undersöka detta syfte har två frågeställningar använts. 1. Hur beskriver pedagogerna en meningsfull tambursituation i förskolan? 2. LÄS MER

 5. 5. Språkstörning, lärande och inkludering : En fallstudie om några elevers studiesituation på högstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Anneli Hammarström; Tina Dahlström; Maria Rutqvist; [2017]
  Nyckelord :språkstörning; inkludering; kommunikativa stöttor;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att belysa pedagogers och elevers uppfattningar om språkstörning och inkludering. Metoden vi använde oss av var en multipel fallstudie där vi observerat klassrum på två olika skolor i en mellanstor stad, samt intervjuat fem pedagoger och sex elever. LÄS MER