Sökning: "Kompensatorisk hjälpmedel"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Kompensatorisk hjälpmedel.

 1. 1. Utformning av extra anpassningar för elever i läs - och skrivsvårigheter eller dyslexi : -en kvantitativ och kvalitativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Carina Andersson; Annica Leffler; [2017]
  Nyckelord :Inkluderande undervisning; extra anpassningar; specialpedagogiska perspektiv; läs-och skrivsvårigheter; dyslexi; särskilt stöd.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur olika högstadieskolor utformar extra anpassningar för elever i läs-och skrivsvårigheter eller dyslexi inom ramen för den ordinarie undervisningen. Vidare är syftet att undersöka hur de extra anpassningarna i text relateras sett utifrån ett inkluderingsperspektiv för elever i läs - och skrivsvårigheter eller dyslexi. LÄS MER

 2. 2. Identifiering och stöd till elever med dyslexi : En intervjustudie om hur lärare arbetar med att identifiera och stödja elever med dyslexi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Andreas Jansson; [2016]
  Nyckelord :dyslexia; reading and writing disability; special education needs; steering documents; Lgr11; curriculum for the compulsory school system; identification; compensatory support; dyslexi; läs- och skrivsvårigheter; specialpedagogik; styrdokument; Lgr11; läroplanen; identifiering; kompensatoriskt stöd;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att diskutera och belysa hur några skolor arbetar med attidentifiera och stötta elever med dyslexi och sätta det i relation till skolans styrdokument. Föratt kunna undersöka dessa frågeställningar användes semistrukturerade intervjuer med sexstycken lärare som alla arbetar på olika skolor. LÄS MER

 3. 3. Läs- och skrivsvårigheter l dyslexi hos vuxna. Omfattning - konsekvenser - lösningar

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :Linda Hansson; [2001]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Avsikten med detta arbete var att studera och belysa den problematik som läs- och skrivsvårigheter/dyslexi medför i vuxen ålder, med fokus på problematikens omfattning, svårigheter, emotionella och praktiska konsekvenser samt på hur väl utbud av och tillgång till rättigheter och kompensatoriska hjälpmedel överrensstämmer med varandra. Studien genomfördes via djupintervjuer av åtta vuxna individer med etablerade läs- och skrivsvårigheter. LÄS MER