Sökning: "Kompetensbaserad rekrytering"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden Kompetensbaserad rekrytering.

 1. 1. Kompetensbaserad rekrytering: det bästa alternativet? - En kvalitativ intervjustudie om hur rekryterare upplever effekterna av att använda kompetensbaserad metod

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Nicole Svensson; [2023-09-12]
  Nyckelord :Rekrytering; Kompetens; Kompetensbaserad rekrytering; Kompetensbaserad intervju; STAR-modellen; Chefsrekrytering; Arbetspsykologisk testning; Referenstagning; Organisationskultur;

  Sammanfattning : Den svenska arbetsmarknaden är i ständig förändring, vilket leder till att nya kompetensbehov uppkommer. Genom att anställa nya personer kan kompetensbehov fyllas, samtidigt som dessa nytillkomna förmågor kan bidra med nya perspektiv till organisationen. LÄS MER

 2. 2. Anonymiserad rekrytering : Rätt väg att gå, eller ett spel för galleriet?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för management (MAN)

  Författare :Jakob Ebefors; Adam Ekenberg Toft; [2023]
  Nyckelord :: Anonym rekrytering; Kompetensbaserad rekrytering; Kompetens; CV; personligt brev; Mångfald; Magkänsla; Intressenter; Diskriminering; Bias;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of the study is to chart practitioners' views of an anonymous recruitment.    Method: To study our chosen phenomenon of anonymous recruitment, a case study has been employed to focus on a specific phenomenon, which we have approached through unstructured interviews. LÄS MER

 3. 3. En kvalitativ studie om HR-konsulters upplevelse av kompetensbaserad rekrytering i Malmö stad

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Liridona Murati; Lena Gustavsson; [2023]
  Nyckelord :Kompetensbaserad rekrytering; kompetens; rekrytering; offentlig sektor; recruitment; competence; public sector; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka fyra HR-konsulters erfa-renheter och upplevelser av att arbeta med kompetensbase-rad rekrytering i Malmö stad, vilket utförts genom en kvali-tativ studie i form av fyra enskilda semistrukturerade inter-vjuer. Dessa fyra intervjupersoner har utifrån erfarenheter och upplevelser definierat begreppet kompetensbaserad re-krytering, beskrivit upplevelsen av införandet, samt att ar-beta med kompetensbaserad rekrytering. LÄS MER

 4. 4. Chefsrekrytering : Rekryterares upplevelser och erfarenheter av rekrytering ur ett “värderingsdrivet” perspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Hanna Linde; Karolina Lustig; [2023]
  Nyckelord :Manager recruitment; competency-based recruitment; value-based recruitment; values; corporate culture; Chefsrekrytering; kompetensbaserad rekrytering; värderingsdriven rekrytering; värderingar; företagskultur;

  Sammanfattning : Företagskultur och ett företags tillhörande värderingar är ett aktuellt ämne som är vanligt att diskutera ur olika perspektiv. Även rekrytering är ett omdiskuterat område. LÄS MER

 5. 5. Leave no one behind : A Minor Field Study of what impact recruitment can have for gender equality for working women in Indonesia.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för management (MAN)

  Författare :Alma Janzon; Elina Leandersson; [2023]
  Nyckelord :Recruitment; gender equality; equal opportunities; gender discrimination; social norms; stereotypes; Indonesia; mfs; minor field study; Sida; agenda 30; global goals; competence based recruitment; female leadership; rekrytering; jämställdhet; lika rättigheter; könsdiskriminering; sociala normer; stereotyper; könsstereotyper; Indonesien; mfs; minor field study; Sida; globala målen; kompetensbaserad rekrytering; kvinnligt ledarskap;

  Sammanfattning : Abstract  Background: In Indonesia and around the world, gender discrimination in employment practices is a pervasive and ongoing issue due to gender stereotypes and social norms. Organizations must therefore be aware of their influence, and how they through various stages of the recruitment process can reduce this prejudice. LÄS MER