Sökning: "Kompetensutvecklingsstrategi"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Kompetensutvecklingsstrategi.

 1. 1. Kompetensutveckling - för individen eller organisationen? : En studie vid Migrationsverket

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik; Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Amanda Holst-Larsen; Selma Sternersson; [2016]
  Nyckelord :kompetensutveckling; kompetens; kompetensutvecklingsstrategier; formellt lärande; informellt lärande; arbetsplatslärande;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsens syfte var att undersöka Migrationsverkets kompetensutvecklingsarbete utifrån både chefers och medarbetares perspektiv. Detta genom undersökning av chefernas kompetensutvecklingsstrategier samt hur medarbetaren upplevde möjligheten och behovet av kompetensutveckling. LÄS MER

 2. 2. Kompetensutveckling och medarbetarsamtal i samverkan - Om kompetensutvecklingsvillkor för kommunalanställda socionomer

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Ewa Kylén; [2008-04-01]
  Nyckelord :Kompetensutveckling; Kompetensutvecklingsstrategi; Medarbetarsamtal; Profession;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om kompetensutvecklingens betydelse och utformning för de socionomer som är anställda i kommunalt socialt arbete, belyst både ur organisations- och professionsperspektiv. Jag har formulerat en rad frågeställningar utifrån de tre huvudområdena kompetensutveckling, medarbetarsamtal och samarbete om kompetensutvecklingsfrågor. LÄS MER

 3. 3. Looparna som en väg mot utveckling : en empirisk studie av organisationens kompetensutvecklingsstrategier

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Kristoffer Jaworska Persson; Patrik Karlsson; [2008]
  Nyckelord :Kompetens; Kompetensutveckling; Organisatoriskt lärande; Lärande i arbetslivet; Strategi för kompetensutveckling; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik; Social Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kunskapsintensivt arbete utgör en allt större del av näringslivet idag. Morgondagens vinnare blir de företag med den mest kompetenta personalen. Organisationen som ligger till grund för detta arbete står inför en omfattande förändring som en del av organisationens strategi för att uppnå en långsiktig konkurrenskraft. LÄS MER

 4. 4. Karaktärsämneslärares kompetensutveckling : En fenomenografiskt studie av karaktärsämneslärares föreställningar om den egna kompetensutvecklingen

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap

  Författare :Susanna Kellgren; [2008]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka föreställningar karaktärsämneslärare på praktiska program har om den egna kompetensutvecklingen och hur dessa föreställninga kan variera. Undersökningen är inspirerad av den fenomenografiska ansatsen och bygger på semi-strukturerade intervjuer med åtta karaktärsämneslärare från fyra olika gymnasieprogram på samma gymnasieskola. LÄS MER