Sökning: "Kompetenta barn barnsyn"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden Kompetenta barn barnsyn.

 1. 1. Undervisning i förskolan – från A till Ö : En fallstudie om hur en grupp förskollärare uppfattar begreppet undervisning och hur de realiserar undervisningen i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Nicole Ellingberg; Jenny Vedin; [2018]
  Nyckelord :Barn; barnsyn; förskola; lärare; miljö; pedagogik; undervisning;

  Sammanfattning : I denna studie analyserades vad som blir föremål för undervisningen i förskolans verksamhet, hur undervisningen uppfattas och vad som karaktäriserar undervisningen. För att vi skulle kunna få ta del av vad som blir föremål för undervisningen observerades sex olika aktiviteter och för att få ta del av hur undervisningen uppfattas intervjuades sex olika förskollärare. LÄS MER

 2. 2. Förskollärares uppfattningar om konfliktsituationer. En kvalitativ studie om förskollärares och barns positioner i konflikter

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Isabel Jacobsen; Josefin Jacobson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att synliggöra vilka uppfattningar det finns bland pedagoger i förskolan om pedagogers samt barns funktioner, roller och positioner i konfliktsituationer. Våra centrala frågeställningar är: 1. Vilka uppfattningar har pedagoger om konflikt som fenomen? 2. LÄS MER

 3. 3. Förskollärares tal om olika handlingsrepertoarer : En kvalitativ studie om konflikthantering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Elin Klase; Linda Strandberg; [2017]
  Nyckelord :preschool; teachers; action repertoires; conflict; Bemötande; konfliktsituationer; stöd; förskola;

  Sammanfattning : Preschool teachers talk about different action repertoires A qualitative study on conflict management   Syftet med denna studie är att undersöka förskollärares tal om handlingsrepertoarer vid medlandet i en konflikt. De frågeställningar studien utgår ifrån är; Vilken handlingsrepertoar ger förskollärare uttryck för utifrån givna konfliktsituationer?  Vilken barnsyn framträder i förskollärares resonemang kring konfliktsituationer? Vilket stöd ges barn som ofta hamnar i konfliktsituationer? Studien kommer även belysa teoretiska ramverk och begrepp. LÄS MER

 4. 4. "Får jag sitta i ditt knä?" : En essä om omsorgsbegreppet i förskolan

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Malin Jägstrand; [2017]
  Nyckelord :Care. Ethics of care. Preschool. Preschool teacher. Proximity. The competent child. The competent and vulnerable child. Relationships. Pedagogue s perception of meaning.; Omsorg. Omsorgsetik. Förskola. Förskollärare. Närhet. Det kompetenta barnet. Det kompetenta och sårbara barnet. Relationer. Pedagogers meningsskapande.;

  Sammanfattning : I denna vetenskapliga essä kommer jag att undersöka begreppet omsorg. Uppsatsen är skriven i essäform och har en hermeneutisk ansats. Min essä inleds med tre berättelser hämtade från mitt yrkesliv där jag varit delaktig som pedagog. LÄS MER

 5. 5. Barns mänskliga rättigheter : Ett förmedlande av barnkonventionen i pedagogiken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Katharina Rindborn; [2017]
  Nyckelord :Mänskliga rättigheter; förskola; pedagogik; normer och värden; demokrati; barnkonventionen;

  Sammanfattning : Syftet är att genom en komparativ metod ställa den ursprungliga barnkonventionen mot ett material som förmedlar konventionen till barnen och på så sätt undersöka vilka anpassningar som gjorts och på vilket sätt detta påverkar innehållet som förmedlas till barnen. Materialet som kommer undersökas är UNICEF:s Barnkonventionen i en låda, som innehåller inspirationsmaterial med syfte att förmedla vad barnkonventionen innebär i praktiken. LÄS MER