Sökning: "Komplementär behandling"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade orden Komplementär behandling.

 1. 1. Effekter av massage på symtom och hälsorelaterad livskvalité bland personer med cancersjukdom

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Linda Karlsson; Malin Kallin; [2021]
  Nyckelord :massage; cancer pain; patient; massage; cancersmärta; patient;

  Sammanfattning : Bakgrund: I dag lever cirka 70 000 människor i Sverige med cancer. Smärta är ett vanligt symtom vid cancersjukdom och icke-farmakologisk smärtlindring är sjuksköterskans ansvarsområde. Massage ingår normalt inte i dagens hälso- och sjukvård till följd av oklar evidens. LÄS MER

 2. 2. Kartläggning av användandet av komplementära och alternativa veterinärmedicinska behandlingsmetoder för hundar i Sverige : en enkätstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Lisa Sohlberg; [2021]
  Nyckelord :KAVM; KAM; komplementär; alternativ; behandlingsmetod; veterinärmedicin; integrativ; rehabilitering; terapeut;

  Sammanfattning : Det är idag okänt hur vanlig komplementär och alternativ veterinärmedicin (KAVM) är och vilka attityder som finns angående detta i Sverige, då det endast finns utländska studier att tillgå. Syftet med detta examensarbete var därför att kartlägga användandet av KAVM på hundar i Sverige för att ta reda på hur vanligt det är, vilka metoder som används mest, vilka attityder som finns samt vilka ekonomiska aspekter som är relaterade till användandet. LÄS MER

 3. 3. Icke farmakologiska behandlingar vid depression hos vuxna : En systematisk litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Matilda Olofsson Skarin; Sara Isaksson; [2020]
  Nyckelord :Depression; komplementär alternativ medicin; sjuksköterskor; omvårdnad; behandlingseffekt;

  Sammanfattning : Depression drabbar 322 miljoner människor världen över och påverkar både individen och personer i dess omgivning. Behandlingen av depression varierar och kan vara farmakologisk och icke farmakologisk. I vissa delar av världen är det mer accepterat att behandla depression med komplementär och alternativ medicin. LÄS MER

 4. 4. KBT-psykoterapeuters samarbete med PDT-terapeuter : PDT som alternativ potent behandling eller som en överflödig metod

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Bodil Gram; [2020]
  Nyckelord :Psychodynamic psychotherapy; Cognitive behavioral therapy; CBT; choice of treatment method; collaboration between therapist with different treatment methods; Psykodynamisk psykoterapi; PDT; kognitiv beteendeterapi; KBT; terapeuters samarbete; val av terapimetod;

  Sammanfattning : PDT, psykodynamisk psykoterapi, och KBT, kognitiv beteendeterapi, är idag de dominerande psykoterapiinriktningarna i Sverige. Metoderna har i olika skeden rekommenderats av myndigheter och meningsmotsättningar om vilken metod som är mest lämplig har förekommit. LÄS MER

 5. 5. Komplementär medicin i omvårdnaden av personer med psykisk ohälsa : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Ebba Karlsson; Andrea Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Depression; Komplementär medicin; Omvårdnad; Ångest;

  Sammanfattning : Bakgrund  Psykisk ohälsa i form av depression och ångest är ett ökande problem. Det orsakar lidande hos den enskilde individen, men också stora samhällskostnader. I Sverige behandlas depression och ångest i huvudsak med antidepressiva läkemedel samt psykoterapi. LÄS MER