Sökning: "Koncept"

Visar resultat 1 - 5 av 3252 uppsatser innehållade ordet Koncept.

 1. 1. Drogprevention i skolan. En kvalitativ studie som jämför gymnasieskolors drogpreventiva arbete i två kommuner i Västsverige.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Agnes Berglund; Therese Bandhede; [2021-01-13]
  Nyckelord :drogprevention; ungdomar; identitet; samverkan; gymnasieskolan;

  Sammanfattning : Vi har i vår kvalitativa studie undersökt det drogpreventiva arbetet i gymnasieskolan i två relativt liknande kommuner i Västsverige. Studien genomfördes med semistrukturerade intervjuer tillsammans med kuratorer, drogförebyggande samordnare samt en rektor. LÄS MER

 2. 2. BÄDDSOFFAN GENERATIONS : Produktutveckling för compact living

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Innovation och produktrealisering

  Författare :Martina Birkehammar; [2021]
  Nyckelord :Compact Living; Product Development; Concept Generation; Idea Generation; Focus Group; Human Centered Design; HCD; Observations; Prototypes; Functional Prototypes; Testing; Sofa Bed; Sleeper; Multifunctional Furniture; Students; SolidWorks; Compact Living; Produktutveckling; Konceptgenerering; Idégenerering; Fokusgrupp; Human Centered Design; HCD; Observationer; Prototyper; Funktionsprototyper; Testning; Bäddsoffa; Sovsoffa; Multifunktionell Möbel; Studenter; SolidWorks;

  Sammanfattning : In Sweden, there are students who live in small student apartments. These apartments can be called compact living as a student apartment can be as small as 16 square meters. To take advantage of the place that is in small homes, it would be good if larger furniture could be combined into a piece of furniture. LÄS MER

 3. 3. Consumption of sustainable food products : A study of the Sustainable purchase perception matrix and Sustainable lead consumers; A life cycle assessment of BäR smoothie

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Cecilia Melén; Mirea Wolff; [2021]
  Nyckelord :Compromise; Confidence; WTP; PCE; Sustainable lead consumer; Sustainability marketing; Scepticism; Life cycle assessment; LCA; Environmental impact; Global warming; Eutrophication; Primary energy use; Smoothie; Kompromiss; Självförtroende; WTP; PCE; Hållbar marknadsföring; Skepticism; Livscykelanalys; LCA; Miljöpåverkan; Global uppvärmning; Övergödning; Primärenergianvändning; Smoothie;

  Sammanfattning : Part 1 The scientific community has identified an attitude-action gap for demographic and psychographic variables when studying sustainable purchase behaviour. By focusing on what happens during the purchase instead of the purchaser, this cross-sectional study aims to understand sustainable purchase behaviour when consumers purchase sustainable food. LÄS MER

 4. 4. Nautilus : Visionärt koncept av en användarcentrerad dialysmottagning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Samuel Carlsson; [2021]
  Nyckelord :Teknisk design; Platsinnovation; Vårdmiljö; Användarcentrerad design;

  Sammanfattning : Many suffer from chronic kidney diseases and it has a large impact on their day to day lives. It has a tremendous impact on their mental andphysical health and without a transplant the need for alternativemedicine is necessary, such as dialysis. It is therefore important that this treatment is performed with the users’ needs in consideration. LÄS MER

 5. 5. "Ja, jag är tjock. Och?" : En kvalitativ undersökning av kvinnors upplevelser av att vara tjock i samtida Sverige

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Martina Franzén; [2021]
  Nyckelord :Kvinnokroppen; tjock; queer fenomenologi; livslinjer; orientering; estetiska koncept; offentliga rummet; hälsa.;

  Sammanfattning : Hälsodiskursen i dagens Sverige kretsar till stor del kring kroppsligt utseende, där en smal kropp är det normativa. Ansvaret för kroppen läggs på individen och de personer som inte följer normen kommer märka av detta på olika sätt i sitt liv. LÄS MER